Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
6.11.2023

Wykonawca nowej elektrociepłowni żąda dodatkowych 344 mln zł od Kogeneracji

Firma Polimex Mostostal podjęła radykalny krok, wnosząc pozew do sądu w celu zwiększenia wartości kontraktu z Kogeneracją, dotyczącego budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Spółka miałaby zapłacić o 343,9 miliona złotych więcej, co podniosłoby łączną wartość kontraktu do 1,5 miliarda złotych netto.

Siechnice: Wykonawca nowej elektrociepłowni żąda dodatkowych 344 mln zł od Kogeneracji
fot. Mat. prasowe Kogeneracja, wrzesień 2023

Polimex Mostostal oczekuje zwiększenia wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Konsorcjum argumentuje swoje żądania wzrostem cen materiałów z powodu wybuchu wojny na Ukrainie oraz zawirowań na rynku po pandemii COVID-19. W połowie września strony zadecydowały o próbie polubownego rozwiązania sporu - w drodze mediacji.

Konsorcjum zdecydowało się na skierowanie sprawy do Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

Przedmiotem żądania pozwu jest ukształtowanie stosunku prawnego i zmiana Umowy Nr 3310088286 z dnia 23 czerwca 2021 r. na wykonanie inwestycji pn. <<Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach>> („Kontrakt”) zawartej pomiędzy Konsorcjum jako wykonawcą, a Kogeneracją jako zamawiającym, przez oznaczenie wysokości wynagrodzenia Konsorcjum za wykonanie Kontraktu, poprzez ich podwyższenie

z kwoty 1.159.180.000 PLN netto powiększonej o należny podatek VAT o kwotę 343.930.862,80 PLN netto powiększoną o należny podatek VAT, tj. do łącznej kwoty 1.503.110.862,80 zł netto powiększonej o należny podatek VAT, a w konsekwencji, o zasądzenie od Kogeneracji na rzecz Konsorcjum łącznej kwoty 343.930.862,80 PLN netto powiększonej o należny podatek VAT.

Polimex Mostostal
RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2023
https://www.polimex-mostostal.pl/raport/zlozenie-pozwu-o-uksztaltowanie-stosunku-prawnego

Reakcja Grupy PGE (Polska Grupa Energetyczna), do której należy Kogeneracja, na ten pozew była stanowcza. Grupa PGE jednoznacznie oceniła działania Polimex Mostostal jako zerwanie procesu mediacyjnego i rozpoczęcie konfrontacji sądowej. Działania te zostały uznane za naruszenie zasad współżycia społecznego i działanie w złej wierze.

Grupa PGE jednoznacznie negatywnie ocenia działania Polimex Mostostal S.A., które można zakwalifikować jako de facto zerwanie procesu mediacyjnego i rozpoczęcie konfrontacji sądowej w sprawie podwyższenie wynagrodzenia za realizację elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach. Działanie Polimex Mostostal S.A. ma znamiona pozorowania rozmów mediacyjnych i jest świadomym oraz jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego, co jednoznacznie wskazuje na działanie w złej wierze.

W dniu 15 września 2023 r. strony zawarły umowę o przeprowadzenie mediacji z udziałem mediatorów z Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, celem polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podstaw i wysokości ewentualnej waloryzacji Wynagrodzenia Umownego.

Zawarcie umowy o mediacje było poprzedzone wymianą korespondencji oraz wielokrotnymi spotkaniami, podczas których strony zaprezentowały wzajemnie stanowiska i wyraziły wolę polubownego rozstrzygnięcia sporu.

W dniu 6 września 2023 r., w czasie, gdy strony kończyły uzgodnienia dotyczące umowy mediacyjnej i dopełniały ostatnich formalności w tym zakresie, Polimex Mostostal bez uprzedzenia złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia sądowego, nie informując o tym fakcie przedstawicieli Grupy PGE, którzy nadal w dobrej wierze kontynuowali negocjacje oraz byli gotowi do spotkania mediacyjnego w Prokuratorii Generalnej.

Aby przekonać Sąd do udzielenia zabezpieczenia, wykonawca oparł swoje twierdzenia na przesłankach i dokumentach, których wadliwość została wykazana przez zamawiającego w toku kilkumiesięcznej korespondencji z wykonawcą i które nie powinny stanowić podstawy do działania profesjonalnego podmiotu.

Ponadto wystąpienie przez Polimex Mostostal S.A. o zabezpieczenie powinno być traktowane analogicznie jak bezprawne skorzystanie z udzielonej gwarancji bankowej. Prowadzi bowiem do tych samych skutków - zapewnienia sobie środków finansowych, mimo braku podstaw prawnych i z przekroczeniem posiadanych roszczeń. Działanie takie wiąże się nie tylko z obowiązkiem zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu naruszającego przepisy, ale także z dalej idącymi konsekwencjami prawnymi właściwymi działaniom zmierzającym do bezprawnego uzyskania korzyści kosztem partnera biznesowego.

- czytamy w komunikacie prasowym KOGENERACJA S.A.

Kogeneracja podsumowuje, że jedyną stroną naruszającą Umowę jest Polimex Mostostal S.A., który doprowadził do opóźnień w realizacji inwestycji. Według zamawiającego, widoczne jest ryzyko niedotrzymania terminu podpisania protokołu przejęcia elektrociepłowni do eksploatacji - planowanego na 30 kwietnia 2024 r. Jak zapewnia właściciel Kogeneracji, Grupa PGE, nadal możliwe jest ugodowe rozwiązanie sporu.
 

Umowa podpisana w czerwcu 2021 roku

Umowa między Kogeneracją i Mostostalem zawarta została w dniu 23 czerwca 2021 roku. Nowa gazowo-parowa elektrociepłownia (Nowa EC Czechnica) w Siechnicach ma zastąpić dotychczasową - węglową.

Już w październiku 2021 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni w Siechnicach "Nowa Czechnica".

Od tego czasu mogliśmy obserwować budowę nowego obiektu - od przyłączy gazowych, przez instalację kotłów szczytowo-rezerwowych i turbin gazowych, aż po wpisujące się w krajobraz miasta budynki elektrociepłowni. Jednocześnie, co istotne dla lokalnej społeczności odbywały się prace nad koncepcją zagospodarowania starego, zamykanego obiektu. Powołana została również spółka Siechnice Nowa Energia, mająca zająć się rewitalizacją kompleksu Elektrociepłowni Czechnica.

Nowa Elektrociepłownia Czechnica to w skrócie: blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową i akumulatorem ciepła, moc cieplna: ok. 320 MWt (obecnie 247 MWt), moc elektryczna: ok. 155-180 MWe (obecnie 100 MWe).

Zobacz też: