Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
15.01.2024

Umowa najmu nieruchomości - co powinna zawierać?

Umowa najmu nieruchomości to dokument, który reguluje prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy w związku z korzystaniem z określonej nieruchomości lub jej części. Może ona dotyczyć zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i użytkowych, np. mieszkania, domu, lokalu, gruntu, garażu itp.

Siechnice: Umowa najmu nieruchomości - co powinna zawierać?

Umowa najmu nieruchomości powinna być sporządzona na piśmie, chociaż prawo nie wymaga takiej formy. Jednak dokument sporządzony w formie pisemnej daje większe bezpieczeństwo i pewność stronom, a także ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń w razie sporu.

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu nieruchomości?

Najważniejszą kwestią są dane stron umowy, tj. wynajmującego i najemcy, w tym ich imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL lub NIP, numery dowodów osobistych lub paszportów. Umowa powinna dokładnie opisywać, co jest przedmiotem najmu. Nieruchomość musi być dokładnie opisana, wraz z numerem księgi wieczystej, stanem technicznym czy lokalizacją.

Umowa musi jasno określać okres jej obowiązywania, z podaniem dokładnych dat od do. Powinna także opisywać jakie są warunki przedłużenia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

Wysokość i sposób płatności czynszu czy najmu, również muszą być odpowiednio zaznaczone w umowie.

Istotnym punktem są zasady korzystania z przedmiotu najmu, tj. do jakiego celu ma służyć nieruchomość, czy najemca może dokonywać zmian lub adaptacji nieruchomości lub oddawać nieruchomość w podnajem lub udostępniać ją innym osobom. Umowa najmu nieruchomości musi jasno określać obowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie utrzymania nieruchomości w należytym stanie.

Umowa najmu nieruchomości powinna być podpisana przez obie strony, a najlepiej także przez świadków. Sporządza się ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa najmu nieruchomości powinna być również zgłoszona do urzędu skarbowego w celu zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

O czym pamiętać podpisując umowę najmu nieruchomości?

Zawsze warto poświęcić czas na dokładne przeczytanie dokumentu. To pozwoli nam rozwiać ewentualne wątpliwości i skonsultować się z wynajmującym w przypadku potrzeby wyjaśnienia istotnych kwestii. Upewnij się, że ustalone warunki, takie jak wysokość czynszu, termin rozpoczęcia i zakończenia najmu, są precyzyjnie określone w umowie.

W przypadku zapisów, które budzą nasze wątpliwości lub mogą naruszać nasze prawa, warto podjąć negocjacje przed podpisaniem umowy. Unikaj pochopnego podpisywania dokumentów, które po złożeniu podpisu stają się prawnie wiążące, nawet jeśli nie jesteśmy biegli w dziedzinie prawa lub nie dokonaliśmy szczegółowej analizy treści umowy.

Warto również rozważyć stworzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, najlepiej z dołączoną dokumentacją fotograficzną, jako dodatkowego zabezpieczenia. Alternatywnie, umożliwienie wpłacenia kaucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla wynajmującego w przypadku ewentualnych szkód czy zniszczeń w lokalu. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, kaucja nie może być dowolnie ustalana i jest uzależnione od wysokości czynszu za dany lokal, ustalanego według obowiązującej stawki w dniu podpisania umowy najmu.

Bezpieczne wynajmowanie mieszkania ściśle wiąże się z solidnie skonstruowaną umową najmu, będącą instrumentem prawnym regulowanym przez Kodeks cywilny. Istotnym elementem jest precyzja treści umowy najmu mieszkania lub umowy podnajmu, ponieważ dokładne określenie warunków korzystania z lokalu minimalizuje ryzyko potencjalnych nieporozumień.

Artykuł we współpracy z Partnerem