Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 28-03-2020
Termy Jakuba w Oławie
1.10.2018

Relacja ze spotkania w sprawie ciśnienia i jakości wody w Gminie Siechnice

W miniony czwartek, 27 września w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z Mieszkańcami w sprawie ciśnienia i jakości wody dostarczanej w naszej gminie. Podczas dwugodzinnego zebrania przedstawiono działania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Siechnicach oraz nawiązała się dyskusja - Mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Siechnice: Relacja ze spotkania w sprawie ciśnienia i jakości wody w Gminie Siechnice

Prezentacja ZGK: Gospodarka wodna w Gminie Siechnice

Ilość, ciśnienie i jakość dostarczanej Mieszkańcom wody - to główne tematy, które zostały poruszone w prezentacji.

W naszej gminie woda dostarczana jest z trzech Stacji Uzdatniania Wody: SUW Święta Katarzyna (37%), SUW Suchy Dwór (19%) i SUW Łukaszowice (5%). Reszta potrzebnej wody kupowana jest od dwóch zewnętrznych dostawców: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (23%) i Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej w Siechnicach (16%).

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Groblicach

W związku z dynamicznym rozwojem naszej gminy ilość potrzebnej wody stale rośnie, dlatego też planowana jest budowa kolejnej w naszej gminie Stacji Uzdatniania Wody, która ma być zlokalizowana na boisku w Groblicach przy ul. Kolejowej.

Lokalizacja ta została wybrana po przeprowadzeniu szeregu badań geofizycznych, które miały na celu wskazanie układów wodonośnych w naszej gminie oraz po wykonaniu dwóch otworów badawczo - eksploatacyjnych w celu zbadania wody surowej. W grudniu 2017 roku ZGK złożyło w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Od stycznia bieżącego roku organem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dlatego też wniosek został przekierowany do tej instytucji, która w lipcu 2018 roku wydała pozwolenie. Ostatecznie we wrześniu 2018 Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę SUW Groblice.

Uruchomienie tej inwestycji w naszej gminie planowane jest w 2019 roku, a planowana produkcja wody ze stacji to około 80 m3 / godzinę. Działania te mają pozwolić na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców wody.

Kolejne źródła wody

Spółka zapewnia, że zdaje sobie sprawę z nieustannego rozwoju gminy i co za tym idzie potrzeby poszukiwań kolejnych ujęć wody. Dlatego też wykonano badania geofizyczne (metodą sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych) dla pięciu lokalizacji na terenie gminy:

 • Siechnice, ul. Św. Krzyża,
 • Siechnice, rejon ulic Henryka III, Zacisze, Sportowa,
 • Siechnice, ul. Prawocińska,
 • Groblice, ul. Pogodna,
 • Szostakowice, ul. Pogodna.

W dwóch z nich (zaznaczone pogrubioną czcionką) badania wykazały, że istnieją prawdopodobnie największe pokłady wodonośne, stąd też decyzja o zleceniu wykonania tam próbnych odwiertów badawczo - eksploatacyjnych. Po analizie ich wyników będzie możliwość dokonania oceny zasadności budowy kolejnych SUW w tych miejscach.

Ciśnienie wody w naszych kranach

Na ciśnienie wody w naszych kranach ma wpływ wiele czynników m.in.:

 • wysokość punktu czerpalnego (miejsca korzystania z wody) w stosunku do sieci wodociągowej,
 • zużycie wody jaki występuje w danej chwili na wyznaczonym obszarze obsługiwanym przez stację,
 • wysokość strat ciśnienia w sieci wodociągowej i w wewnętrznej instalacji.

ZGK w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody prowadzi następujące działania:

 • budowa nowej SUW w Groblicach,
 • przeprowadzenie badań geofizycznych oraz wykonanie otworów badawczych w celu poszukiwania nowych źródeł wody,
 • wykonanie zwiększenia średnic sieci wodociągowych w miejscach zlokalizowanych przewężeń sieci tzw. “wąskich gardeł” (skrzyżowanie ulic Zacisze, Jarzębinowa, Kościelna oraz skrzyżowanie ulic Czeremchowa, Opolska, Zacisze - niedaleko sklepu Dino),
 • spięcie sieci wodociągowych w układ pierścieniowy w celu zapewnienia stałego obiegu wody w sieci (w Siechnicach - ul. Chabrowa, Osiedlowa, Grabskiego, Prawocińska, w Groblicach - ul. Pogodna, Polna),
 • zlecenie wykonania projektu spięcia sieci wodociągowych w Iwinach (ul. Buforowa, Kościuszki) z siecią wodociągową w Żernikach Wr. (ul. Poziomkowa) oraz w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego,
 • optymalizacja pracy SUWów,
 • płukanie i czyszczenie sieci wodociągowej.

Jakość wody produkowanej przez ZGK

Woda dostarczana do naszych mieszkań pochodzi z ujęć głębinowych (ok. 75-85 metrów poniżej poziomu terenu). Wody te charakteryzują się znaczną zawartością związków żelaza, manganu oraz mętności w stosunku do wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W stacjach uzdatniania wody zachodzą procesy konieczne do uzyskania parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Co roku ZGK w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną określa:

 • minimalną częstotliwość i miejsce pobierania do badania próbek wody,
 • zakres badania jakości wody,
 • program monitoringu jakości wody.

Kontrole jakości wody prowadzone są przez ZGK oraz przez sanepid (bez zapowiedzi).

Spółka prowadzi rozmowy z Katedrą Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków Politechniki Wrocławskiej, która miałaby wykonać audyt dotyczący jakości pozyskiwanych wód oraz zbadać optymalność pracy stacji uzdatniania wody działających na terenie gminy. Ma się on rozpocząć w tym roku.

Zobacz całą prezentację przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Pytania Mieszkańców

Po prezentacji przedstawionej przez ZGK przyszedł czas na zadawanie pytań. Pytano o: kwestie dotyczące prowadzonych badań wody, ciśnienia w hydrantach i instalacjach wewnętrznych, wymianę “wąskich gardeł”, finansowanie planowanej inwestycji SUW Groblice, a także o zapotrzebowanie na wodę w związku z nieustającym rozwojem gminy. Poruszony został również temat czasu reakcji na wykryte w sierpniu w sieci wodociągowej bakterie.

Pobieranie próbek wody do badań

Próbki pobierane do badań wody są pobierane w różnych porach dnia. Jako przykład podano pobieranie próbek w czerwcu tego roku w Siechnicach na ul. Mieszczańskiej i Włościańskiej o godz. 20:30 oraz w Św. Katarzynie na ul. Kolejowej, w Radwanicach na ul. Dębowej, w Siechnicach na ul. Staszica, w Groblicach na ul. Polnej, w Kotowicach na ul. Podwalnej w godzinach 7:50 - 9:50. Wyniki przeprowadzonych badań Zakład sukcesywnie umieszcza na swojej stronie w zakładce Strefa Klienta (dział Jakość wody).

Badania odbywają się z częstotliwością, która określona jest w ustawie. Monitoring kontrolny wody odbywa się raz na półtora miesiąca, a przeglądowy samego wodociągu sieciowego - raz w roku.

Ciśnienie w hydrancie a ciśnienie w kranie

Ciśnienie, które mierzone jest w zamontowanych na naszych ulicach hydrantach odzwierciedla ciśnienie, które występuje w całej sieci wodociągowej na danym odcinku, a nie w instalacjach wewnętrznych, które doprowadzają Mieszkańcom wodę do kranów:

Są budynki na tym samym odcinku sieci, na tej samej ulicy, gdzie jest dobre ciśnienie i nie ma problemu (z hydrantami - red.) i są budynki obok, gdzie zamontowano dużą ilość różnych urządzeń, które ograniczają przepływ czy też powodują straty ciśnienia i w tych budynkach brakuje wody. Może się trzeba zastanowić czy nie ma gdzieś przewężeń na instalacji wewnętrznej i czy rzeczywiście konieczne są te wszystkie uzdatniacze, poprawiacze wody - tłumaczył Sylwester Graczyk z Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego.

Czas reakcji na wykrytą w sierpniu bakterię w wodzie

ZGK odniósł się także do sytuacji z początku sierpnia, kiedy po przekroczeniu dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w wodzie zamknięto dostawy z wodociągu PPO Siechnice. Obecnych interesowało jaki był czas reakcji na otrzymaną od sanepidu wiadomość:

Dostaliśmy telefon o 10:30, że wykryto bakterie. O 10:45 nasz pracownik jechał na pompownie, żeby zamknąć wodę. Ta pompownia tłoczy tylko i wyłącznie wodę, która dostarczana jest z PPO. Nie ma tam przepływu wody z innych źródeł. Zakręcił zawór, wypłukał hydrant i odcinki, które tłoczyły wodę do Mieszkańców. Nie mieliśmy jeszcze skanu decyzji (o wykryciu bakterii od sanepidu - przyp. red.) na maila, a już zostały podjęte działania - opisywała przebieg zdarzeń Magdalena Biernacka z ZGK.

“Wąskie gardła” na sieci wodociągowej

Przewężenia na sieci wykryte zostały w ubiegłym roku. Przygotowanie wszystkich wymaganych formalności do ich likwidacji - m.in. projektu, pozwolenia na budowę oraz znalezienie wykonawcy robót trwało około 8 miesięcy. Dodatkowo Burmistrz Siechnic, Milan Usak opisał zgromadzonym stan sieci wodociągowej w naszej gminie:

Gmina rozwijała się, jeżeli chodzi o sieć wodociągową, chaotycznie na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Mamy wiele miejsc, gdzie jest wodociąg o średnicy 110 / 160 mm, chwilę dalej zaczyna się odcinek wodociągu o średnicy 90 mm, po czym dalej kontynuowany jest ten sam wodociąg z większą średnicą. Takie rzeczy znajdujemy. Przypomnę, że cały proces budowy sieci wodociągowej na terenie gminy miał miejsce w latach 90-tych, 80-tych ubiegłego wieku i w pierwszej dekadzie, w bardzo małej części wieku bieżącego. Tak naprawdę to co się dzieje od pięciu, dziesięciu, nawet kilkunastu lat, jeżeli chodzi o rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy to są punktowe rozwinięcia sieci.

Finansowanie SUW Groblice

Nowa inwestycja wodna to oczywiście koszty. Część z nich pokryte zostaną z kredytu, a część własne fundusze. Aktualnie Spółka jest na etapie zbierania ofert z banków: Staramy się, żeby ten kredyt był jak najbardziej korzystny dla nas, miał najmniejsze oprocentowanie - tłumaczył Prezes ZGK, Andrzej Idzikowski.

Rozwój gminy a zapotrzebowanie na wodę

Realizacja SUW Groblice jest konieczna, ale w kolejnych latach na terenie naszej gminy powinny powstać jeszcze przynajmniej dwie Stacje Uzdatniania Wody, by w pełni odpowiedzieć na nieustający rozwój naszej gminy i kolejnych jej Mieszkańców. Dodatkowo budowa każdej stacji będzie zmniejszać także potrzebę kupowania wody od zewnętrznych dostawców.

Średnie tempo napływu ludności na terenie naszej gminy to jest około 700-800 osób rocznie. To tempo może jeszcze ulegać wzmocnieniu i to bezterminowo. Mamy takie pokrycie planami miejscowymi niemal całego obszaru gminy, że nie da się powstrzymać bądź istotnie spowolnić rozwoju, bo o tym rozwoju decydują właściciele gruntów z planami pod zabudowę. Gmina nie może im odebrać tych ustalonych planów bez narażenia się na bardzo wysokie kwoty odszkodowań za utratę wartości gruntu, co w bardzo krótkim czasie doprowadziłoby do bankructwa gminy. Pozostajemy bez wyjścia i musimy nadążyć za tym rozwojem a nie go blokować. Ten rozwój jest cały czas obserwowany i monitorowany - komentował rozwój gminy Burmistrz.

Woda z własnych źródeł

Burmistrz Siechnic w porozumieniu z Radnymi zadecydował, że docelowo chcemy samodzielnie produkować wodę i takie jej ilości, aby była wystarczająca dla wszystkich Mieszkańców. Stoi to w opozycji do stanowiska Grzegorza Romana (Mieszkańca Siechnic, byłego Przewodniczącego Rady Miasta Siechnice) wyrażonego w swoim niedawnym artykule. Milan Usak uważa, że należałoby się do tej koncepcji szeroko odnieść i wystosował zaproszenie do dyskusji zarówno dla autora artykułu, jak i wszystkich kandydatów, którzy będą startować w najbliższych wyborach samorządowych. 

Na spotkaniu z Mieszkańcami obecni byli:

 • Milan Usak - Burmistrz Siechnic,
 • Andrzej Idzikowski - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 • Radosław Bujak - dyrektor techniczny Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 • Sylwester Graczyk - kierownik Wydziału Komunalnego UM,
 • Magdalena Biernacka - pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zobacz też:

Wczytuję komentarze...