Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
4.10.2018

Petycja do Poczty Polskiej w sprawie poprawy jakości usług

Burmistrz Siechnic wystosował petycję do Premiera Mateusza Morawieckiego i Prezesa Zarządu Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego w sprawie polepszenia jakości usług Poczty Polskiej na terenie Gminy Siechnice. Petycję można podpisywać m.in. w placówkach edukacyjnych, Centrum Kultury na terenie gminy i Urzędzie Miejskim. Listę można także wydrukować i zbierać podpisy wśród znajomych czy w swoich lokalach usługowych.

Siechnice: Petycja do Poczty Polskiej w sprawie poprawy jakości usług

Zamieszczamy pełną treść petycji Burmistrza Siechnic:

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

Pan Przemysław Sypniewski
Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Jako przedstawiciel mieszkańców Gminy Siechnice zwracam się do Pana Premiera oraz do Pana Prezesa z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem, które jest petycją podpisaną przez mieszkańców Miasta i Gminy Siechnice.

Od kilku lat (szczególnie w latach 2016-2018) kierujemy do Poczty Polskiej SA wiele pism oraz zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania placówek obsługujących mieszkańców Naszej Gminy. Niestety nasze prośby i zgłoszenia nie przynoszą skutku, co wpływa na stałe pogarszanie się warunków oraz możliwości odbierania i nadawania przesyłek pocztowych.

Jako Burmistrz wielokrotnie spotykałem się z wysokimi rangą przedstawicielami Poczty Polskiej (m.in.: we wrześniu 2016 r,. w maju 2017 r., w październiku 2017 r., marcu 2018 r. i maju 2018 r.) i zgłaszałem uwagi odnośnie nieprawidłowości w działalności placówek Poczty oraz wskazywałem jakie działania powinny zostać podjęte dla zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców Naszej Gminy. Czyniłem to również w formie zgłoszeń pisemnych.

Niemal wszystkie zgłoszone przeze mnie i mieszkańców uwagi zostały zlekceważone przez Pocztę Polska SA.

Jednocześnie informuję, że Gmina Siechnice od 2012 roku, dla poprawy komfortu mieszkańców, wielokrotnie wychodziła naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez spółkę Poczta Polska. Od wielu lat, w przypadku cen wynajmu gminnych lokali pod działalność placówek pocztowych stosowaliśmy bardzo preferencyjne stawki. Dodatkowo w przypadku lokali w Siechnicach i Radwanicach, na prośbę Poczty Polskiej, obniżyliśmy te opłaty.

Pomimo tego, Poczta Polska nie okazuje woli współpracy i dostosowania się do potrzeb mieszkańców, dynamicznie rozwijającej się Gminy Siechnice. Poczta Polska wbrew wielokrotnym propozycjom ze strony Gminy Siechnice unika też określenia daty otwarcia nowej, większej placówki pocztowej w mieście Siechnice. Poczta odmawia Gminie m.in. podpisania listu intencyjnego dotyczącego dostosowania swojej działalności do potrzeb mieszkańców Gminy.

W związku z powyższym prosimy o utworzenie w mieście Siechnice głównej siedziby Poczty Polskiej na terenie Gminie Siechnice. Mając na uwadze potencjał Siechnic jako miasta i Siechnic jako Gminy nowa, powiększona placówka jest niezbędna dla prawidłowego świadczenia usług przez Pocztę Polską SA.

Dotychczasowa główna siedziba Poczty nie spełnia standardów stawianych współcześnie obiektom użyteczności publicznej (m.in. brak dostępu dla osób niepełnosprawnych), nie spełnia również oczekiwań mieszkańców w kwestii jakości świadczonych usług.

Niepełnosprawni mieszkańcy Gminy wielokrotnie zgłaszali do Urzędu Miejskiego, że nie mogą pokonać barier architektonicznych. Jedyną odpowiedzią ze strony Poczty Polskiej na nasze zgłoszenia była informacja, że przed placówką jest dzwonek, którym osoba niepełnosprawna może poinformować, że czeka na obsługę. Niepełnosprawny klient poczty bez względu na pogodę ma cierpliwie czekać a w konsekwencji załatwić swoją sprawę niemalże na ulicy. Uważamy, że jest to poniżające i upokarzające. Wnosimy o dostosowanie tej placówki dla osób niepełnosprawnych.

W naszej ocenie placówka pocztowa mieszcząca się obecnie w budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 12, również nie spełnia oczekiwań i ze względu na warunki lokalowe nie ma możliwości obsłużenia zwiększającej się liczby osób korzystających z usług Poczty.

Prosimy też o dostosowanie obsady kadrowej (listonosze, obsługa Klienta) oraz ilości okienek obsługi do potrzeb mieszkańców. Zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców przesyłki (nawet priorytetowe) docierają do nich często z wielotygodniowym opóźnieniem. Odebranie lub nadanie jakiejkolwiek przesyłki wiąże się każdorazowo z kilkudziesięciominutowym oczekiwaniem w kolejce.

Dla uzasadnienia tej petycji prezentujemy poniżej kilka podstawowych informacji na temat dynamicznego rozwoju naszej Gminy w ostatnich latach.

Gmina Siechnice położona jest na terenie powiatu ziemskiego wrocławskiego, bezpośrednio graniczy z Wrocławiem. W ciągu ostatnich kilku lat jest poddawana intensywnym ruchom migracyjnym związanym z osiedleniem się na jej terenie nowych mieszkańców, pochodzących przede wszystkim z terenu Wrocławia.

Tendencje te są szczególnie widoczne na obszarze miasta Siechnice, w którym w ciągu ostatnich 10 lat zostało wybudowanych dużo ponad tysiąc mieszkań, a trwa budowa kilkuset następnych. Intensywny rozwój budownictwa i powiązana z nią migracja ludności przekłada się na znaczący wzrost liczby mieszkańców gminy, który w skali roku w przypadku osób nowo zameldowanych wynosi kilkaset osób. Dane o liczbie osób zameldowanych na terenie Gminy:

 • 31.12.2006 r. - gmina - 13 394 osób / miasto Siechnice – 4 098 osób,
 • 31.12.2010 r. - gmina - 15 212 osób / miasto Siechnice – 4 937 osób,
 • 31.12.2012 r. - gmina - 16 385 osób / miasto Siechnice – 5 396 osób,
 • 31.12.2014 r. - gmina - 17 995 osób / miasto Siechnice – 5 961 osób,
 • 29.12.2017 r. - gmina - 19 995 osób / miasto Siechnice – 6 958 osób,
 • 30.06.2018 r. - gmina - 20 418 osób / miasto Siechnice – 7 192 osób.

Jest to jeden z najwyższych współczynników procentowego wzrostu liczby ludności w gminie w całym Województwie Dolnośląskim.

Trend związany ze wzrostem liczby ludności wynikający z migracji przekłada się i jest potęgowany przez przyrost naturalny. Zgodnie z opublikowanymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2014 roku miasto Siechnice było drugim miastem pod względem najwyższego przyrostu naturalnego w Polsce.

W 2015 r. przyrost naturalny Siechnic wyniósł 13,5 na 1000 mieszkańców, przy ujemnym  przyroście naturalnym dla całego kraju wnoszącym -0,7 na 1000 mieszkańców.

Tak dynamiczny wzrost liczby ludności oraz intensywny rozwój gospodarczy, stanowi poważne wyzwanie dla istniejącej bazy infrastrukturalnej na terenie Gminy. Miasto Siechnice stanowiące główny ośrodek gospodarczy Gminy oraz najbardziej intensywnie rozwijający się obszar produkcji i usług na całym terenie aglomeracji wrocławskiej (poza terenem samego Wrocławia), stanowi bardzo dynamicznie rozwijający się rynek korzystający z usług pocztowych.

Pragnę podkreślić, iż w trakcie spotkań i konsultacji, mieszkańcy Gminy Siechnice wielokrotnie wskazywali przedstawicielom Urzędu Miejskiego na konieczność i zasadność powiększenia placówki Poczty Polskiej na terenie miasta.

Mamy nadzieję, iż opisane powyżej zmiany w obszarze przyrostu liczby ludności oraz dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw na terenie miasta Siechnice, przyczynią się do podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji siedziby głównej Poczty Polskiej na terenie Gminy. Pozwoli to, dzięki lepszemu zaspokojeniu dostępu do strategicznych usług Poczty Polskiej, na intensyfikację rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta i Gminy.

Mając na uwadze fakt, że Poczta Polska SA została głównym operatorem narodowym do świadczenia usługi powszechnej na lata 2016-2025, w tym do współpracy w obszarze jednostek samorządu terytorialnego bardzo ważne jest, aby współpraca między Pocztą Polską a Gminą Siechnice układała się pomyślnie, ku zadowoleniu mieszkańców Gminy - klientów Poczty.

Mam nadzieję, że mi oraz mieszkańcom udało się przekonać Pana Premiera oraz Pana Prezesa o zasadności niniejszej petycji a tym samym zachęcić do podjęcia działań.

Ze swej strony proponuję wszelką możliwą pomoc przy pozyskaniu odpowiedniego lokalu w centrum Siechnic w pobliżu dotychczasowej lokalizacji i z dogodnym dojazdem dla obsługi Poczty.

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

Petycję można podpisywać w:

 • Urzędzie Miejskim w Siechnicach,
 • szkołach podstawowych na terenie gminy,
 • przedszkolach publicznych na terenie gminy,
 • żłobku publicznym w Siechnicach,
 • placówkach Centrum Kultury na terenie gminy,
 • zakładach pracy (PPO Siechnice, 3LP SA).

Listę do podpisów można także wydrukować i zbierać podpisy wśród znajomych czy w swoich lokalach usługowych.