Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-08-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na rok 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach przypomina o możliwości uzyskania stypendium szkolnego na rok 2020/2021. Rodzice i uczniowie mogą składać wnioski do 15 września 2020 roku, a słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2020 roku. Zobacz warunki uzyskania stypendium oraz zasiłku szkolnego.

Siechnice: Przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na rok 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto. Uczniowie pełnoletni składają wniosek samodzielnie, natomiast w przypadku uczniów do 18 roku życia - wniosek może złożyć rodzic. Jak zaznacza GOPS w Siechnicach stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro, pok. 116 (lub 103) w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 7:20 - 14:40,
 • środa w godzinach 9:00 - 17:00,
 • piątek (brak obsługi interesantów) – wnioski można dostarczyć do skrzynki podawczej na korytarzu.

Wnioski można również składać elektronicznie za pomocą platformy usług administracji publicznej epuap - warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.

W związku z epidemią przyjmowane będą tylko wypełnione i kompletne wnioski. Prosimy, aby formularz wniosku pobrać ze strony internetowej Ośrodka i wypełnić w domu lub ewentualnie we wskazanym miejscu w Ośrodku. Prosimy o staranne wypełnienie wniosku, dołączenie kserokopii wymaganych dokumentów (na miejscu nie robimy kserokopii dokumentów), co pozwoli na szybkie załatwienie sprawy i ograniczenie wizyt w urzędzie - informuje GOPS

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej lub wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) lub innych, szczególnych okoliczności. Przy udzielaniu zasiłku obowiązują następujące zasady:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.


  Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.
  • W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

  W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

  • W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
  • W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
  • Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

  Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro, pok. 116 (lub 103) w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek 7:20-14:40
  • środa w godzinach 9:00-15:30.
  • piątek (nie obsługujemy interesantów) – wnioski można dostarczyć do skrzynki podawczej na korytarzu
    

  Informacja na podstawie materiałów GOPS w Siechnicach