Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-07-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
4.03.2020

Dzienny Dom Opieki Medycznej - bezpłatna opieka i rehabilitacja

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. DDOM jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi.

Siechnice: Dzienny Dom Opieki Medycznej - bezpłatna opieka i rehabilitacja

Szpital Vratislavia Medica im. Św. Jana Pawła II we Wrocławiu przy ul. Lekarskiej 1 realizuje projekt „Nowy DDOM w szpitalu VM – stworzenie dodatkowych miejsc kompleksowej rehabilitacji, terapii oraz wsparcia dla osób po przebytych hospitalizacjach”. Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest bezpłatny – zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy gminy Siechnice oraz Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Sobótki oraz Żórawiny.

Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.30.

Do kogo kierowane jest bezpłatne wsparcie DDOM

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w udzielane są pacjentom wymagającym świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Aby osoba została przyjęta do Dziennego Domu Opieki Medycznej musi spełnić łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 • posiadać skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • być osobą niesamodzielną, w skali samodzielności Barthel otrzymać 40-65 pkt,
 • posiadać prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zamieszkiwać na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka oraz Żórawina,
 • być pacjentem bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

lub:

 • być pacjentem, u którego występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).
   

Jakie kroki należy podjąć aby skorzystać ze świadczeń w DDOM?

Aby skorzystać z opieki w ramach DDOM należy:

 1. spełniać kryteria określone powyżej,
 2. złożyć w DDOM lub rejestracji szpital skierowanie i kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Skierowanie i kartę należy wcześniej wydrukować (załącznik nr 1 i załącznik 2 do pobrania ze strony lub dostępne w szpitalu) i przekazać lekarzowi kierującemu oraz pielęgniarce do wypełnienia.

Rekrutacja do DDOM jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Opieka obejmuje następujące świadczenia:

 • opiekę pielęgniarską,
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulację procesów poznawczych,
 • terapię zajęciową,
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej,
 • opiekę psychologiczną,
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym,
 • porady dietetyka,
 • bezpłatne wyżywienie (2 posiłki – śniadanie oraz dwudaniowy obiad zgodnie z zaleceniami dietetyka),
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM (lub zwrot kosztów przejazdu w obu kierunkach na podstawie stawki za przebyte km),
 • badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach),
 • terapia z logopedą – w razie konieczności,
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych,
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów.

Zespół Terapeutyczny DDOM przygotowuje i prowadzi indywidualnie dla każdego pacjenta plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

Organizator zapewnia dowóz!
 

Cel projektu DDOM

Celem funkcjonowania nowych miejsc w DDOM jest zwiększenie u co najmniej 50 osób zależnych:

 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki,
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych,
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych,
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano cykl szkoleń prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie programu oraz po powrocie do domu.
 

Więcej informacji udziela: Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II, ul. Lekarska 1, 51-134 Wrocław. Rejestracja i informacje: +48 71 387 66 00, w godzinach 8:00-19:30. Lista dokumentów oraz więcej informacji dostępne również na stronie internetowej szpitala Vratislavia Medica.
 

Informacja na prośbę GOPS Siechnice

Wczytuję komentarze...