Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 28-09-2020
Termy Jakuba w Oławie
18.06.2019

Program RODZINA 500+ na pierwsze dziecko - informacje, wzór wniosku

Realizatorem rządowego programu Rodzina 500+ w imieniu Gminy Siechnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie. Od dnia 01 lipca 2019 r. nastąpi zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia bez weryfikacji sytuacji dochodowej.

Siechnice: Program RODZINA 500+ na pierwsze dziecko - informacje, wzór wniosku

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (w przypadku mieszkańców gminy Siechnice w GOPS z siedzibą w Świętej Katarzynie).
 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
   

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.
 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500plus na okres świadczeniowy 2019/2021 – wszyscy wnioskodawcy:

 1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 2. w przypadku osób żyjących w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem,
 3. w przypadku osób rozwiedzionych - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem,
 4. w przypadku cudzoziemców - karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", oraz przetłumaczone na język polski akty urodzenia dzieci, paszporty lub dowody osobiste,
 5. w przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie - zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 6. w przypadku dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego - orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
   

Termin składania wniosków, okres obowiązywania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

 • od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu [email protected], PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap,
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej, tradycyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 Święta Katarzyna w sali OSP nr 120 I p.

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:15 do 14:45 oraz w środę w godz. 9:15 do 16:45.

Szczegółowe informacje na temat programu Rodzina 500+ oraz wzór wniosku można uzyskać na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminy Siechnice w zakładce Rodzina 500+ oraz w siedzibie ośrodka.

Od dnia 1 lipca 2019 r. zostanie uruchomiony nr telefonu 535 900 857, pod którym udzielane będą informacje na temat ogólnych warunków ubiegania się o świadczenia i wymaganych dokumentów. Wypełniając wniosek drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym stawiennictwem w GOPS celem poprawienia i uzupełnienia danych.

Aby otrzymać świadczenie od miesiąca lipca 2019 r. należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.!!! We wszystkich wnioskach, które zostaną złożone po dniu 30 września 2019 r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek tzn. nie będzie wyrównania świadczeń od miesiąca lipca.

Termin rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i został on przedstawiony poniżej. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek:

 • do dnia 31 sierpnia 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 października 2019 r.,
 • od 1 do 30 września 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 30 listopada 2019 r.,
 • od 1 do 31 października 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 grudnia 2019 r.,
 • od 1 do 30 listopada 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 stycznia 2020 r.,
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 29 lutego 2020 r.
   

Okres świadczeniowy

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 zostanie ustalone na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana do wnioskodawców z adresu poczty elektronicznej [email protected] na adres email wskazany we wniosku. Ustawodawca nie przewidział przyznawania świadczeń decyzją.

Informacja GOPS

Wczytuję komentarze...