Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Inicjatywa Lokalna. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Kwota 200 tysięcy złotych czeka w budżecie Gminy Siechnice na sfinansowanie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Inicjatywa Lokalna, to środki, które mają być wydane zgodnie z sugestiami lokalnej społeczności. Wnioski przyjmowane są do końca marca.

Siechnice: Inicjatywa Lokalna. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami. W ramach inicjatywy lokalnej można składać wnioski o realizację zadań w ramach obszarów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a są to m.in. działania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Jak widać pod hasłem zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej może kryć się wiele aktywności. W praktyce mogą być to wnioski o remont drogi, realizację kanalizacji, budowę brakującego chodnika, oświetlenia, placu zabaw, boiska. W ramach budżetu można również zgłosić chęć organizacji festynu, pikniku lub innego wydarzenia.

Poza zgłoszeniem pomysłu istotne jest również zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, np. włączenie się w prace nad projektem, własny wkład finansowy lub rzeczowy.

Wniosek o realizację zadania mogą zgłosić mieszkańcy Gminy Siechnice bezpośrednio jako grupa mieszkańców lub za pośrednictwem formalnej organizacji (pozarządowej, stowarzyszenia, spółdzielni i innych opisanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działającej na terenie Gminy Siechnice.

Wnioski można składać do 31 marca 2022 roku, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach (osobiście, drogą pocztową lub za pomocą ePUAP). Niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Siechnice.