Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 30-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

GOPS: nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Zamieszczamy informację Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach dotyczącą naboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021. Pobyt dzienny". Zobacz wymagania i warunki zatrudnienia.

Siechnice: GOPS: nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021. Pobyt dzienny":

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. wykształcenie:
  1. posiadania dyplomu asystenta osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarki albo inny, uprawniającego do realizacji usług opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
   lub
  2. wykształcenie minimum średnie oraz co najmniej roczny, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi (w ramach usług opiekuńczych, opieki nad osobami niepełnosprawnymi w tym dziećmi).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej — opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • list motywacyjny — opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia i dodatkowe umiejętności,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie — opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych —opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe — opatrzone własnoręcznym podpisem
 • ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Podstawa zatrudnienia - umowa zlecenie.
Planowany okres świadczenia usług: kwiecień - listopad 2021 r.

Osoby spełniające w/w wymagania i zainteresowane ofertą proszone są o składanie dokumentów do dnia 18.03.2021 r. na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (sekretariat), ul. Żernicka17, 55-010 Święta Katarzyna, z dopiskiem „Nabór - opieka wytchnieniowa".

Informacja GOPS Siechnice