Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 20-01-2021
Reklama w serwisie · Kup banner online
2.10.2019

GOPS: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Zamieszczamy informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach dotyczącą uzupełnienia świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Siechnice: GOPS: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • posiadają jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń:
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji
  • całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji

Jednocześnie:

 • nie posiadają prawa do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
 • nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo
 • posiadają prawo do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych),
  ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł jeśli:

 • łączna kwota brutto otrzymywanych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Przykład: Osoba niepełnosprawna otrzymuje rentę w wysokości 1250 zł. 1600zł -1250zł = 350 zł. Świadczenie uzupełniające będzie wynosić 350 zł.

Ważne! Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Jeśli się posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności również należy dołączyć do wniosku.

Wniosek można złożyć w każdej placówce organu zajmującego się wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych ZUS / KRUS.

Więcej informacji i wnioski do pobrania na stronach:

Informacja GOPS Siechnice

Wczytuję komentarze...