Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
17.04.2023

ROD Tulipan: Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD Tulipan w Siechnicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2023 roku w Centrum Kultury w Siechnicach, przy ul. Fabrycznej 15. Początek obrad w pierwszym terminie o godz. 18:00, w drugim terminie o godz. 18:30. Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 18 i 19.04.2023 r. w Domu Działkowca w godz. 16:00 - 18:00.

Siechnice: ROD Tulipan: Walne Zebranie Sprawozdawcze

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 21 kwietnia 2023 roku:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2022 roku
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 roku
 10. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami
 11. Dyskusja
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 rok
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 rok
 13. Projekt planu pracy na 2023 rok
 14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok
 15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD
 16. Dyskusja
 17. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD
 18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 19. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 roku
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu, w tym: ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
  4. Uchwalenie planu pracy na 2023 rok
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 rok
 21. Sprawy różne
 22. Zakończenie obrad