Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 06-04-2020
Termy Jakuba w Oławie
9.01.2019

GOPS: Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Siechnice: GOPS: Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 2019 roku

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek. Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz można je pobrać z niniejszej strony.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej [email protected] (empatia.mpips.gov.pl).

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.). Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

Chcesz uzyskać więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, iż nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny rozszerzyła katalog osób uprawnionych do ubiegania się o Kartę.

Ponieważ od 2.01.2019 r. do dnia dzisiejszego wpłynęło elektronicznie bardzo dużo niepoprawnie złożonych wniosków o KDR dla rodziców i małżonków rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, informujemy, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zmianami) prawo do posiadania Karty mają członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą to rozumie się rodzinę, w której rodzic(e) mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty, zgodnie z art. 2a ustawy, przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania o których mowa w art. 2b ust. 2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku
    – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4.

Oznacza to, iż 1 stycznia 2019 r. o wydanie Karty mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci. Karta przyznawana jest tylko i wyłącznie rodzicom.

Przykład: Małżonkowie są rodzicami trojga dzieci, z których dwoje jest dorosłe (mają własne rodziny), wychowują jeszcze jedno dziecko w wieku szkolnym. W tej sytuacji Karta przysługuje tylko i wyłącznie rodzicom. Nie przysługuje dziecku, które jest w wieku szkolnym gdyż nie spełnia warunku wynikającego z art. 2a w związku z art. 2b ustawy.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem (71) 311 39 68 wew. 107 (pok. 107) w godzinach urzędowania.

Wczytuję komentarze...