Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 30-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
23.10.2016

Program Rewitalizacji - konsultacje

Dostępny jest już projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016 – 2023. Zachęcamy do zgłaszania uwag, propozycji i opinii w dniach od 14 października do 14 listopada 2016 r.

Siechnice: Program Rewitalizacji - konsultacje

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzony jest w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Jego projekt opracowano w oparciu o szeroki zakres analiz i konsultacji społecznych.

Obszary, które zostaną poddane rewitalizacji to obszary cechujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, kapitał społeczny), ale także te, które mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Konsultacje społeczne odbędą się w formie:

  • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który wypełniony można dostarczać drogą elektroniczną na adres [email protected], korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu,
  • zbierania uwag ustnych, które przyjmuje Pani Katarzyna Fudali z Biura ds. Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy urzędu. 
Wczytuję komentarze...