Miasto i Gmina Siechnice

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-12-2018
24.10.2017

Energetyk Siechnice – spotkanie ws. przyszłości klubu [aktualizacja]

Spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Siechnic 19 października 2017 r. miało na celu omówienie przeszłej, obecnej i przyszłej sytuacji klubu piłkarskiego KS Energetyk Siechnice. Na zebranie licznie przybyli rodzice dzieci i młodzieży trenujących w Energetyku. Władze klubu nie pojawiły się.

Siechnice: Energetyk Siechnice – spotkanie ws. przyszłości klubu [aktualizacja]

Słowem wstępu Milan Usak przybliżył zebranym sytuację klubu. Do nieuporządkowanych spraw organizacyjno-finansowych klubu możemy zaliczyć:

  • decyzję administracyjną z 2015 r. nakazującą zwrot blisko 20 tysięcy złotych niewykorzystanych bądź wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji dla klubu z lat 2011 i 2012 (do dziś kwota ta urosła do 30 tysięcy złotych),
  • nieuregulowanie powyższej kwoty, co spowodowało wstrzymanie wypłaty drugiej transzy dotacji gminnej na 2017 rok w kwocie 14 500 zł,
  • składanie przez kilka ostatnich lat przez Burmistrza propozycji o wystąpienie przez zarząd klubu z wnioskiem o umorzenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie części należnej kwoty (wniosek taki nie wpłynął),
  • kontrola SISKu wykazująca nieutrzymywanie porządku w użytkowanym bezpłatnie budynku zaplecza przy stadionie lekkoatletycznym (na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, w której klub zobowiązał się do dwukrotnego w tygodniu sprzątania budynku).

Na spotkaniu nie pojawili się Przedstawiciele Klubu. Jego Zarząd na ostatnim Walnym Zgromadzeniu podał się do dymisji i w planach jest wybór nowych władz. Za pośrednictwem Łukasza Kropskiego (Radnego, Członka Klubu) Członkowie Klubu przekazali na ręce Burmistrza pismo o treści:

Oświadczenie

Przedstawiciele Klubu Energetyk Siechnice informują, że nie wezmą czynnego udziału w dzisiejszym spotkaniu organizowanym przez Pana Burmistrza. Obecnie Klub jest w trakcie zmian organizacyjnych, strukturalnych i dopóki nie zakończy się proces wybierania nowych władz klubu, nikt nie będzie zabierał głosu w żadnej z omawianych kwestii. W ciągu najbliższych dwóch dni nowy zarząd klubu wystosuje informację do opinii publicznej o zmianach zachodzących w stowarzyszeniu. Klub Energetyk Siechnice ponadto zwraca uwagę na fakt, iż ogólnodostępne zaproszenie na dzisiejsze spotkanie nie precyzowało jego porządku i przebiegu, co skrajnie ograniczyło nasze możliwości przygotowania się do niego w sposób merytoryczny. W nadchodzącym tygodniu nowy zarząd klubu poinformuje Rodziców dzieci trenujących w klubie KS Energetyk Siechnice o planach na przyszłość i odpowie na wszystkie pytania.

Członkowie Klubu KS Energetyk Siechnice

Wśród zgromadzonych wywołała się burzliwa dyskusja, podczas której ujawniono trwający od dawna konflikt pomiędzy rodzicami dzieci różnych grup czy też kilkumiesięczne zaległości finansowe wobec trenerów Energetyka. Głos zabierali m.in. rodzice dzieci i młodzieży trenujących w klubie, trenerzy czy też Radni Rady Miejskiej. Dyskutowano o możliwości stworzenia alternatywnego Stowarzyszenia i możliwych transferach do niego grających w Energetyku dzieci, dopuszczeniu Rodziców (gdy wyrażą taką chęć) do zostania Członkami Klubu, możliwości stworzenia w przyszłości klas piłkarskich w szkole podstawowej czy też o możliwościach otwarcia się na propozycje zmian dotychczasowych działaczy klubu.

Na spotkaniu obecny był także Andrzej Padewski – Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, który przedstawił konkretną propozycję reorganizacji klubu:

Jest uchwała o członkostwie, która mówi, że w trakcie sezonu nowy podmiot może przejąć stary klub, jeśli ten sobie nie radzi. Na pewno trzeba utworzyć nowe stowarzyszenie, pełne stowarzyszenie rejestrowane w sądzie i zyska większą mobilność, wyższy poziom. Jeżeli domówicie się z Zarządem KS Energetyk Siechnice to ja obiecuję, że w przerwie zimowym przejmiecie cały inwentarz - wówczas nie ma podstawy do transferów, wszyscy zawodniczki i zawodnicy staną się automatycznie zawodnikami nowego podmiotu.

Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania w Auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 na 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 mając nadzieję, że tym razem władze klubu się na nim pojawią i zaproponowana przez Prezesa DZPN strategia naprawy siechnickiego Energetyka zostanie przedyskutowana.

Aktualizacja (24.10.2017):

Gmina Siechnice podała do publicznej wiadomości informację o rozwiązaniu umowy użyczenia pomieszczeń z klubem Energetyk Siechnice:

W związku ze stwierdzeniem przez Zarządcę budynku zaplecza (tj. obiektu socjalno-szatniowego położonego w kompleksie sportowym w Siechnicach), notorycznego niewypełniania  przez Klub Sportowy „Energetyk Siechnice" postanowień § 3 umowy użyczenia 3/2017 
z 1.06.2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Siechnice i Klubem Sportowym „Energetyk Siechnice", zgodnie z § 5 punkt 2, rozwiązuję umowę z trybem natychmiastowym z winy Biorącego do użytkowania (KS - Energetyk Siechnice). 

Jednocześnie proszę o zwrot wszystkich kluczy do budynku zaplecza oraz pomieszczeń (wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do umowy), które znajdują się w posiadaniu Pana Prezesa, członków klubu oraz pracowników zatrudnianych przez klub. Zwrotu należy dokonać do dnia 
24.10.2017 r. do biura Zarządcy obiektu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z oo. 

Od dnia 24.10.2017 r. klub będzie miał możliwość korzystania z obiektu zaplecza (m.in.  przechowywania Sprzętu, korzystania z szatni, pryszniców i wc) tylko w godzinach i na zasadach 
określonych przez Zarządcę.

źródło: UM Siechnice

Aktualizacja (26.10.2017):

  • Więcej
  • w kategorii sport
Wczytuję komentarze...