Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 29-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
1.08.2018

Doznałeś mobbingu w miejscu pracy? Możesz walczyć o swoje prawa!

Mobbing jest nowym pojęciem w polskim prawodawstwie, które nie do końca zostało zdefiniowane. Ustawodawca określił, że jest to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Pracownicy, którzy doznali mobbingu na własnej skórze, mogą zgłosić sprawę do sądu i dochodzić swoich praw.

Siechnice: Doznałeś mobbingu w miejscu pracy? Możesz walczyć o swoje prawa!

Jak wykazać, że miał miejsce mobbing?

Z istoty mobbingu i z jego ustawowej definicji wynika, że to działania lub zachowania, które wywołują po stronie pracownika:

  • zaniżenie oceny przydatności zawodowej,
  • poniżenie lub ośmieszenie,
  • izolację społeczną,
  • wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Takie niepożądane działanie pracodawcy czy bezpośredniego przełożonego może być uznane za mobbing jedynie wtedy, gdy uda się udowodnić, że miało charakter uporczywy i długotrwały oraz wpłynęło na powstanie szkody pracownika. Mobbingiem będzie zachowanie niekoniecznie sprzeczne z prawem, ale za to uznawane za naganne, które nie ma usprawiedliwienia w normach moralnych czy w powszechnie przyjmowanych zasadach współżycia społecznego.

Ocena, czy doszło do mobbingu, musi opierać się na obiektywnych przesłankach. Tego dokonuje sąd na podstawie ujawnionych okoliczności faktycznych, dowodów rzeczowych i zeznań świadków. Mobbing wystąpi bezsprzecznie wtedy, gdy stosowanie kar porządkowych przez pracodawcę będzie miało charakter instrumentalny i nieukierunkowany na osiągnięcie celów wynikających z zawartej z pracownikiem umowy o pracę.

Przejawem działań z zakresu mobbingu w miejscu pracy będzie agresywne zachowanie pracodawcy względem pracownika, jego ośmieszanie, niedopuszczanie do głosu, poniżanie, czy powierzanie prac poniżej kwalifikacji i uwłaczających godności.

Co grozi pracodawcy za mobbing?

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca musi obowiązkowo przeciwdziałać mobbingowi w miejscu zatrudnienia. W przeciwnym wypadku poniesie odpowiedzialność wobec pracownika, nawet jeśli nie on dopuścił się takiego działania, jak podkreśla radca prawny ze strony https://pewny-prawnik.pl.

Karą za mobbing, jaką może zasądzić sąd, jest zapłata zadośćuczynienia lub odszkodowania pracownikowi, u którego w wyniku mobbingu pogorszył się stan zdrowia. Pracodawca będzie musiał też zapłacić odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę, jeśli pracownik rozwiązał stosunek pracy z przyczyn mobbingu.

Warto wiedzieć, jakie prawa ma pracownik w kontaktach z pracodawcą i jak chronić się przed przejawami mobbingu (więcej na stronie: https://pewny-prawnik.pl/blog/24/mobbing-jak-sie-przed-nim-bronic). Nie można dopuszczać do tego, żeby pracownik był poniżany czy wyśmiewany w miejscu pracy, co bezpośrednio ujemnie wpływa na jego psychikę i sposób postrzegania samego siebie.


Wczytuję komentarze...