Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

OC mojej firmy – czyli co ja w ogóle kupiłem?

Prowadząc firmę, prędzej czy później spotkasz się z ofertą ubezpieczenia firmowego od dystrybutora ubezpieczeń. Czasem na pewnym etapie rozwoju firmy sami chcecie zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością finansową. Może się też zdarzyć, że kontrahent zażąda wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej przed wykonaniem dla niego usługi.

Siechnice: OC mojej firmy – czyli co ja w ogóle kupiłem?

Na początek warto wyjaśnić, że firmy ubezpieczeniowe w naszym kraju nie odpowiadają za szkody, które mogą być pokryte z rękojmi lub gwarancji za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Oznacza to, że firmy ubezpieczeniowe wykluczają odpowiedzialność za „fuszerkę”.

Jeśli jednak mamy w danym zakładzie ubezpieczeń wykupione więcej niż jedno ubezpieczenie, możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kulancję i pokrycie części roszczeń poszkodowanego.

Kulancja to wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy nie jest on pewny swojej odpowiedzialności za szkodę. Ubezpieczyciel decyduje się na wypłatę odszkodowania, uznając, że jest to słuszne z biznesowego punktu widzenia.

Na rynku dostępne są produkty obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej skierowane są do określonych grup zawodowych, takich jak dystrybutorzy ubezpieczeń (agenci, brokerzy) czy lekarze. Ich zakres i warunki ochrony są szczegółowo opisane w rozporządzeniach właściwego ministra.

W naszym artykule skupiamy się na ubezpieczeniach dobrowolnych, gdzie Towarzystwa Ubezpieczeniowe tworzą Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia na podstawie obowiązującego prawa.

Dobrowolne produkty ubezpieczeniowe obejmujące odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zwykle zawierają ochronę deliktową i kontraktową w podstawowej ofercie.

Czym jest odpowiedzialność deliktowa i kontaktowa?

Odpowiedzialność deliktowa to odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone bez umowy. Oznacza to, że sprawca szkody musi naprawić ją na zasadzie winy, ryzyka lub słuszności, w zależności od okoliczności. Przykłady odpowiedzialności deliktowej obejmują:

 • Spadająca doniczka, która uszkadza samochód.
 • Upadek na oblodzonym dziedzińcu, który powoduje wybicie zębów.
 • Zalanie sąsiadów przez odkręcone krany.
 • Szkody spowodowane przez zwierzęta.

Odpowiedzialność kontraktowa oznacza, że strony umowy są zobowiązane do wykonania świadczeń określonych w umowie, zgodnie z jej treścią oraz postanowieniami prawa:

art. 471 kodeksu cywilnego

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Podstawową ofertę odpowiedzialności cywilnej można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które mogą być niezbędne dla danej branży lub typu działalności.

Prowadzisz firmę, która zatrudnia pracowników na różnych formach umów. W takim przypadku warto dokupić klauzulę OC pracodawcy, która chroni Twoją firmę przed odpowiedzialnością finansową w sytuacji, gdy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych, a szkoda wynikła z Twoich zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto wybrać firmę oferującą szeroką definicję pracownika, aby objąć ochroną roszczenia przy każdej formie zatrudnienia.

Przykład:

Pracownik spadł z rusztowania, ponieważ nie używał wymaganych zabezpieczeń, a kierownik budowy tego nie dopilnował. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa przejmie odpowiedzialność za pokrycie roszczeń pracownika oraz ewentualnych kar administracyjnych, o ile Ogólne Warunki Umowy to przewidują.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zajmuje się handlem lub wprowadza towary do obrotu, warto rozważyć dokupienie klauzuli OC za produkt. Udziela ona ochrony w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów w ramach prowadzonej działalności, które są zazwyczaj określone w polisie. Dotyczy to produktów lub grup produktów, gdzie zobowiązany jesteś do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, zgodnie z przepisami prawa.

Przykład:

Masz zakład fryzjerski i farba do włosów u klientki wywołała uczulenie. W tej sytuacji firma ubezpieczeniowa pokryje roszczenie klientki za szkodę, którą wyrządził produkt wprowadzony przez Twój zakład do obrotu.

Prowadząc firmę, możesz mieć do czynienia ze szkodami dotyczącymi utraty zysku przez klienta. W takim przypadku warto mieć klauzulę OC za czyste straty finansowe, gdzie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji, gdy nie doszło do szkody osobowej lub rzeczowej, a jedynie do straty finansowej.

Przykład:

Firma wykonuje remont w restauracji i doszło do pęknięcia rury. Prace się przedłużyły, a właściciel musiał opóźnić ponowne otwarcie lokalu. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa pokryje utracony zysk właściciela, wynikający z opóźnienia.

Jeśli Twoja firma korzysta z podwykonawców, rozważ dokupienie klauzuli OC za podwykonawców, gdzie firma ubezpieczeniowa bierze odpowiedzialność za działania Twoich podwykonawców.

Pamiętaj!

Każda firma inaczej definiuje podwykonawców oraz ogranicza zakres odpowiedzialności wyłącznie do szkód rzeczowych i osobowych, zaznaczając, że inne klauzule nie są rozszerzone na podwykonawców.

Jeśli Twoja firma zajmuje się działalnością usługową, która przechowuje, serwisuje, montuje lub dokonuje obróbki mienia osób trzecich, warto dokupić dwie klauzule:

 • OC za szkody powstałe wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urządzeń dostarczonych przez Ciebie.
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych w pieczy lub pod kontrolą, stanowiących przedmiot obróbki.

Te klauzule zapewnią Twojej firmie dodatkową ochronę w przypadku szkód związanych z wykonywaną działalnością.

Pamiętaj!

Każda firma inaczej nazywa te klauzule i ma różne definicje.

Ważne, abyś zawrócił uwagę na zapis – czy jest odpowiedzialność za szkody w przedmiocie, który podlega obróbce lub firma ponosi odpowiedzialność za mienie, które przyjmujesz w celu wykonania usługi. 

Przykład:

Masz warsztat mechaniczny i Twój pracownik przy wymianie elementu w silniku dokonał uszkodzenia maski. Powstało wgniecenie w masce i trzeba dokonać napraw blacharsko-lakierniczych. Firma ubezpieczeniowa pokryje koszty naprawienia szkody, która miała miejsce w czasie wykonywania naprawy.

Prowadzisz działalność handlowo-usługową, gdzie do obrotu wprowadzasz towary lub wykonujesz usługi przy pomocy produktów, które mogą doprowadzić do zakażenia się Twoich klientów tutaj w naszej ocenie musisz dokupić klauzulę OC za przeniesienie chorób zakaźnych, gdzie ubezpieczyciel pokryje roszczenia w związku z wystąpieniem zakażeń i chorób zakaźnych u Twoich klientów, który zgłosili się z roszczeniem.

Ważne!

Zwróć uwagę na definicję chorób zakaźnych w danej firmie.

Najkorzystniej dla Ciebie będzie jak firma ubezpieczeniowa będzie miała zapis, że ponosi odpowiedzialność za przeniesienie się chorób wymienionych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r . o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz .U . z 2008 r . nr 234, poz . 1570, z późn . zm.

Przykłady:

 1. Prowadzisz zakład kosmetyczny, gdzie dochodzi do ingerencji w tkanką skórną i preparat, który został podany był zanieczyszczony bakterią wymienioną w ustawie to firma ubezpieczeniowa pokryje roszczenie takiego klienta.
 2. Masz „budkę” z kebabem i trafiła się partia mięsa w której były bakterie wymienione w ustawie i klienci przyszli do Ciebie z roszczeniem - tutaj również ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność za takie zdarzenie. 

Prowadzisz działalność, która wykonuje zabiegi kosmetyczne to warto dokupić klauzulę OC kosmetologa, która pokrywa roszczenia klientów za szkody jakie powstały w czasie wykonywania zabiegu.

Ważne!

Każda firma inaczej definiuje tą klauzulę i warto zwrócić uwagę na to czy jest zapis o odpowiedzialności za szkody osobowe powstałe w wyniku przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego polegającego na ingerencji w tkankę skórną, w tym również z użyciem lasera.

Masz firmę, która świadczy usługi remontowo-budowlane to musisz rozważyć dokupienie następujących klauzul:

 • OC za szkody wyrządzone przez maszyny rolnicze, leśne, samobieżne maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary.
 • OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach, kablach, rurociągach, innych urządzeniach.
 • OC za szkody w środowisku.

O ile wykonujesz prace za pomocą maszyn budowlanych i dokonujesz prac podziemnych przykładowo w czasie przygotowywania terenu pod budowę.

Przykłady:

 1. Twoja firma w czasie przygotowywania terenu pod budowę. Doszło do uszkodzenia podziemnej instalacji elektrycznej, która dotyczyła sąsiedniego budynku i doszło do przepięcia. 

W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa pokryje roszczenie, które otrzymałeś w wyniku tego zdarzenia. 

 1. Operator maszyny budowalnej uszkodził zbiornik z chemikaliami, które dostały się do gleby i przenikła do źródła wody dla danej miejscowości. 

W takim wypadku firma ubezpieczeniowa pokryje roszczenie mają klauzulę za szkody w środowisku oraz za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, które poruszały się po placu budowy. 

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Tobie kupować polisę OC bardziej świadomie i będziesz wybierał te polisy, które spełniają potrzeby Twojej działalności i ochroni Twoje finanse.

W safeto.pl oferujemy kompleksowe ubezpieczenia OC dla firm. Skontaktuj się z nami, aby zabezpieczyć swoją praktykę zawodową!

https://safeto.pl/ubezpieczenia/firma