Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.
grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, 10.01.2011 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz Gminy Siechnice


Dot: opinii do koncepcji rozbudowy cmentarza w Siechnicach

W dniu 05. stycznia br. n posiedzeniu Rady Miasta Siechnice Pan Ryszard Budzowski w imieniu Pana Burmistrza przedstawił koncepcję powiększenia cmentarza w Siechnicach o część przyległej do niego (od strony rzeczki Zielona) działki będącej własnością gminy
Siechnice.
Rada po zapoznaniu się z koncepcją opiniuję ją pozytywnie i wnosi o pilne:
· zlecenie projektu realizacyjnego,
· przeprowadzenie przetargu na budowę cmentarza,
· wybudowanie cmentarza w bieżącym roku budżetowym,
· umożliwienie parafii dokonywania pochówków na planowanym powiększeniu cmentarza zgodnie z opiniowaną koncepcją,
· ostateczne rozstrzygnięcie sposobu zarządzania dobudowaną częścią cmentarza (instytucja gminna, czy miejscowa parafia),
Rada wnosi następujące uwagi do koncepcji:
· w projekcie realizacyjnym rozbudowy cmentarza należy przewidzieć udrożnienie wszystkich ścieżek łączących istniejący cmentarz z nową jego częścią,
· projektowane i istniejące wewnętrzne połączenia komunikacyjne winny mieć odpowiednią szerokość i utwardzoną nawierzchnię,
· należy rozważyć budowę odpowiedniego oświetlenia i ujęć wody,
· na cmentarzu należy zapewnić odpowiednią gospodarkę odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji,
· do proponowanych typów grobów: ziemne pojedyncze, ziemne podwójne, urnowe w kolumbariach należy dodać pola grzebalne dla grobów urnowych i grobowców.

Jednocześnie Rada podnosi, że koncepcja nie obejmuje całości terenów przewidzianych na rozbudowę cmentarza w Siechnicach (w szczególności terenów na wschód od ul. Prawocińskiej). W związku z powyższym nie może rozwiązać wszystkich pilnych problemów związanych z miejscami grzebalnymi w Siechnicach. Należy w trybie pilnym przygotować projekt obejmujący teren ograniczony od północy ul. Opolską, od wschodu płotem PPO „Siechnice”, od południa ciekiem Zielona, a od zachodu granicą strefy oddziaływania istniejącego cmentarza. Przy przygotowywaniu proponowanego opracowania należy szczególną uwagę zwrócić na:
· problemy komunikacyjne (szerokość ul. Prawocińskiej minimum 7 metrów, chodniki dwustronne z uwzględnieniem ścieżek rowerowych o szerokości co najmniej 2,5 metra, rondo przed mostem na rzeczce Zielonej – bezkolizyjne wyjazd z pod cmentarza, odpowiednia ilość miejsc parkingowych),
· problemy przestrzenne (odpowiednie komunikacyjne powiązanie poszczególnych części cmentarza – w szczególności komunikacji z kaplicą cmentarną, kompozycje bram wejściowych i placów przed nimi, szerokości i rodzaju nawierzchni dróg i ścieżek wewnętrznych, wielkości pól grzebalnych i poszczególnych kwater, miejsc na pochówki reprezentacyjne, usytuowania pomników i akcentów religijnych),
· problemy funkcjonowania cmentarza (budynek zarządcy wraz z niezbędnymi pomieszczeniami magazynowymi, węzeł sanitarny, miejsca na składowania i odbioru odpadów, rozważenie budowy chłodni dla przechowywania zwłok, lokalizacji punktów handlowych),
· problemy związane z pochówkami osób o różnym światopoglądzie i pochówkami na koszt publiczny.
Kwestie związane z projektowaniem konkretnych obiektów (np. budynek zarządcy, punkty handlowe, itd.) oraz elementów małej architektury (ogrodzenie, bramy i furty, latarnie, ławki, bruki, i inne) proponujemy wyłączyć do postępowań konkursowych. W ostatecznym kształcie całość założenia winna mieć charakter parkowy.Z poważaniem

Grzegorz Roman

M&M
Posty: 63
Rejestracja: poniedziałek, 31 sierpnia 2009, 18:05

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: M&M »

ciekawa inicjatywa powiadamiania o zdarzeniach dotyczących miasta, czekamy na dalsze

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Wrocław, 14.01.2011
Przewodniczący
Rady Miasta SiechniceSzanowny Pan
Ryszard Budzowski
Urząd Gminy Siechnice


Dot: rozbudowy cmentarza w Siechnicach

Szanowny Panie!
Dziękuję za zdecydowane przyśpieszenie prac nad rozbudową cmentarza. Lista firm, które bezpośrednio zostały zawiadomione o przetargu jest imponująca i daje gwarancję dobrego wyboru. A przecież może jeszcze ktoś dobry zgłosi się z ogłoszenia.
Proszę tylko pamiętać, aby zakres opracowania projektu budowlanego został poszerzony o koncepcję docelową cmentarza uwzględniająca wszystkie tereny przewidziane pod „siechnicki cmentarz”. Jak wspominałem w poprzednim piśmie tylko w kontekście całego terenu da się prawidłowo rozwiązać wszystkie problemy jakie ta rozbudowa przyniesie.
Rada Miasta wybrała Zespół ds. projektu cmentarza, którego jestem Przewodniczącym (5 osób). W związku z powyższym proszę Pana o przesłanie nam do zaopiniowania przegotowanego przez wybraną firmę projektu rozbudowy, na takim etapie projektowania, na którym będzie możliwe wniesienie ewentualnych uwaga.
Ze względu na pilność sprawy rozbudowy cmentarza (brak miejsc grzebalnych) proszę o maksymalne skracanie wszystkich terminów realizacji projektu.


Z poważaniem
Grzegorz Roman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Wrocław, dn. 18.01.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta SiechniceSzanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz Gminy Siechnice


dot: budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia zwanej potocznie „Via Romana”


Szanowny Panie Burmistrzu z przykrością informuję Pana, iż mieszkańcy Żernik Wrocławskich zorganizowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Żernik Wrocławskich odwołali się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dn. 03. grudnia 2010 roku w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)”. We wniosku Stowarzyszenie wnosi m. in. o uchylenie przedmiotowej decyzji.
Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest jedną z kluczowych inwestycji komunikacyjnych w Aglomeracji Wrocławskiej. Jej celem jest nie tylko poprawa sytuacji komunikacyjnej we Wrocławiu, ale przede wszystkim stworzenie możliwości dalszego rozwoju gmin położonych wzdłuż jej przebiegu. Inwestycja ta planowana jeszcze w latach 80 ubiegłego wieku i od nastu lat przewidywana była do realizacji przez władze wszystkich szczebli, w tym władze Gminy Siechnice (wcześniej Św. Katarzyna). Jej przebieg został ujęty zarówno w Studium Gminy Siechnice, jak również w poszczególnych planach miejscowych. Jej pełna realizacja (od drogi nr 8 w Długołęce od ul. Karkonoskiej we Wrocławiu) stworzy nowe możliwości inwestycyjne na obszarze naszej Gminy, zarówno mieszkaniowe jak i biznesowe.
Odwołanie złożone przez Stowarzyszenie zatrzyma inwestycje na rok albo i dłużej. Jego szkodliwość wynika z faktu, iż inwestycja przewidywana jest do realizacji przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być wydane najdalej do roku 2015. W przypadku przeciągania się procedury odwoławczej zbyt późne odrzucenie odwołania może skutkować brakiem czasu na jej realizację.
Nadmieniam, iż Samorząd województwa ogłosił już przetarg na budowę tego odcinka oraz ma zarezerwowane środki w kwocie 126 mln zł.
W imieniu mieszkańców Siechnic zainteresowanych powstaniem „Via Romany” zwracam się z wnioskiem o czynne zaangażowanie się w działania na rzecz powstania tak niezbędnej dla naszego Miasta drogi.


z poważaniem
Grzegorz Roman

EL_GATO
Posty: 10
Rejestracja: czwartek, 12 marca 2009, 15:12

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: EL_GATO »

VIA ROMANA ale sobie gosciu cukszysz... normalnie marmelada

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Siechnice jed. pom. Rady Gminy Siechnice. Posiedzenie odbędzie się w dniu 02. lutego br. o godz. 18.00 w siedzibie Rady (Siechnice, ul. Wiosenna 15, I piętro - zwanym Hotel "Zębiec"). Z wazniejszych spraw omawiane będą:
- propozycja nadania nazw ulicom w Siechnicach, które naz jeszcze nie posiadają (ok. 20 ulic),
- propozycja zmiany nazw ulic,
- powołanie zespołu d/s funkcjonowania komunikacji publicznej łączącej Siechnice z Wrocławiem,
- informacja na temat postępu prac przy budowie ratusza, cmentarza, stadionu lekkoatletycznego, itd.
Szczególnie zapraszam mieszkańców zainteresowanych pracą nad systemem komunikacyjnym, którzy mają w tej mierze doświadczenie.
Grzegorz Roman
Przewodniczący Rady
Miejskiej Siechnic

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Szanowni mieszkańcy.
Dobiegła końca procedura wyboru wykonawcy skrzyżowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z drogą nr 94 w Siechnicach. Wykonawcą będzie firma "Eurowia". Kwota kontraktu 56 mln złotych. Za te pieniądze zostanie wybudowanyodcinek drogi wzdłuż ul. Kościuszki, wiadukt nad drogą nr 94 (pod nim będzie rondo), przepust nad rzeką Szaluną, wiadukt nad linią kolejową ny 764 Siechnice - Wrocław.
W ciągu dwóch tygodni zostanie podpisana umowa. Do miesiąca firma wejdzie na plac budowy. Zakończenie budowy - jesień przyszłego roku. Tym samym, cały odcinek od drogi ny 94 (Siechnice) do drogi nr 455 (Łany) znajduje się już w budowie.
Jednocześnie informuję, że przyspieszeniu uległa realizacja odcinaka budowanego przez Scanską. Zamiast końca 2013 roku, droga zostanie oddana do użytku do czerwca 2012 roku.

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn . 27.01.2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Ryszard Budzowski
Urząd Gminy Siechnice

Dot: wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ratusza w Siechnicach.

Szanowny Panie!
Proponowany przez firmę budowlaną szybki termin wmurowania kamienia węgielnego postawi władze gminy w trudnej sytuacji organizacyjnej. Będziemy mieli problemy z zapewnieniem właściwej reprezentacji zewnętrznej na uroczystościach. W związku z powyższym proponuję przełom lutego i marca jak pierwszy realny termin. Oprócz szerokiej reprezentacji lokalnej (radni, dyrektorzy z urzędu gminy i jednostek gminnych), znaczący mieszkańcy, proszę o zaproszenie przedstawicieli najważniejszych firm mających swoje zakłady na terenie gminy. Proszę również o zaproszenie przedstawicieli instytucji (zwłaszcza publicznych), których placówki chcielibyśmy do rynku pozyskać. Myślę tu w szczególności o policji, poczcie i bankach. W przypadku układu zewnętrznego to zaproszenie winno objąć jednostki samorządowe wszystkich szczebli z którymi mamy kontakty, niektórych dyrektorów w urzędzie marszałkowskim (Ireneusz Ratuszniak - RPO, Bogusław Wijatyk - PROW, Darisz Kowalczyk - Sekretarz oraz Marcin Przychodny – Sport) oraz inne instytucje z nami współpracujące, np. Urząd Skarbowy. Kamień powinien być też podczas uroczystości poświęcony. Może udałoby się zaprosić do Siechnic któregoś z biskupów diecezjalnych. W przypadku przyjęcia tych sugestii mogę pomóc przeprowadzić stosowne rozmowy. Proszę nie zapomnieć o Rada ze swego grona deleguje do prac przy organizacji uroczystości Pania Irenę Nowicką, pracownice JOSz w Gminie.

Z poważaniem
Grzegorz Roman

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, dn. 04. luty 2011 r.
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Dariusz Wasiak
Komendant Straży
Gminy Siechnice


Szanowny Panie Komendancie!
Od pewnego czasu, na comiesięcznych posiedzeniach Rady Miasta, zainteresowani mieszkańcy Siechnic zgłaszają problemy z zakresu współżycia ludzi i zwierząt. Pojawiające się w tym obszarze konflikty mają już charakter permanentny, coraz ostrzejszy.
W zdecydowanej swej liczbie dotyczą one psów. Dziś widok wałęsającej się bezpańskiej watahy jest w naszym mieście codziennością. Normą są: zanieczyszczone klatki schodowe, chodniki i skwery pełne psich odchodów, psy biegające bez smyczy i kagańca.
W ostatnim okresie pojawiły się jednak zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu obywateli.
Zgłaszane są przypadki ataków psów na przechodniów, zwłaszcza osoby uprawiające biegi.
Proszę Pana, jako osobę odpowiadającą za ład i porządek publiczny, o podjęcie działań prewencyjnych, które doprowadzą do skutecznego wyegzekwowania ciążących na właścicielach zwierząt obowiązków. Proszę również o zdecydowane ściganie przypadków, w których zwierzęta stanowią zagrożenie dla zdrowia naszych współmieszkańców.

Z poważaniem
Grzegorz Roman

siechnice.tv
Posty: 1
Rejestracja: sobota, 5 lutego 2011, 10:20

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: siechnice.tv »

http://www.siechnice.tv/index.php?a=52 - skrót obrad rady miasta dotyczący zmiany i nadania nazw ulic, oraz poprawy komunikacji miejskiej.

Ewa
Posty: 32
Rejestracja: czwartek, 22 lutego 2007, 22:19

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Ewa »

W skrócie, o czym dyskutowano na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 2 lutego 2011 r.

W zebraniu uczestniczyli: Grzegorz Roman – Przewodniczący Rady Miasta Siechnice referujący zagadnienia, Milan Usak Burmistrz Siechnic, oraz Barbara Kosterska, Irena Nowicka, Mateusz Napierała, Tomasz Jastrzębski, Adam Gardecki, Anna Jerkiewicz i Mirosław Skrętkowicz.

Najważniejsze tematy:

Nazwy ulic.

Dla łatwiejszego życia w naszym mieście potrzebne jest bieżące ustalanie nazw nowych ulic. Niepilnowanie tego powoduje trudności w identyfikacji budynków i ulic osiedlowych.
Od pierwszego lipca br. wchodzi przepis, który wymusza bezpłatną wymianę dowodów osobistych na dowody z chipami, korzystne jest więc przed tym terminem uporządkowanie nazw ulic.
Zaproponowano zmianę nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Wojska Polskiego, nazwanie ulicy do Blizanowic Blizanowicką do Kotowic Kotowicką, nazwanie ulicy między szklarniami a lasem ulicą Leśną. Nadanie nazw ulic na nowych osiedlach.
O zmianach ulic zadecyduje w głosowaniu Rada Miejska, Rada Miasta jest organem doradczym.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
Siechnice maja dużo kursów MPK, PKS, PKP. Nie ma integracji między tymi środkami komunikacji, dlatego jest bałagan komunikacyjny. Brak integracji przystanków MPK i PKS, jak również przystanków samego MPK. Należy zebrać informacje od mieszkańców i przedyskutować ustalenie optymalnych tras komunikacji. Trasa MPK ulicą Opolską w obie strony z pętlą w okolicach Ciepłowniczej, nowego osiedla czy Groblic. Druga wersja to: Kurs Opolską, Ciepłownicza i przez centrum Siechnic z wprowadzeniem i koordynacją kilku kursów PKS przez Centrum Siechnic. Przyśpieszenie połączeń z Wrocławiem przez zmniejszenie ilości połączeń okrężnych przez Żerniki Wrocławskie. Polepszenie komunikacji w godzinach szczytu. Uwagi w sprawie komunikacji zostaną przekazane po następnym zebraniu do Urzędu Gminy.

Michał Młyńczak
Posty: 33
Rejestracja: niedziela, 31 października 2010, 21:39

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: Michał Młyńczak »

Sprawa jest ważna społecznie nie tylko na terenie naszej Gminy ze „Świerczewskim” i „Żymierskim” walczy również Instytut Pamięci Narodowej. IPN prowadzi akcję w celu usunięcia nazw ulic i pomników ku czci ideologii nazistowskiej i komunistycznej. Domaga się m.in. usunięcia nazw ulic imienia Świerczewskiego i Żymierskiego.

IPN działa kierując pisma do Przewodniczących Rad Gmin przykładowo:
Prezes Instytutu Pamięci Narodowe pisze:
Pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście (woj. wielkopolskie)

Wypełniając obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz mając na względzie udział organów państwowych i instytucji Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (oraz ich reprezentantów), w tym powoływanych przez nie struktur, partii, organizacji politycznych oraz zbrojnych, organów władzy w latach 1939–1989 (oraz ich reprezentantów), w likwidacji niepodległego bytu państwa polskiego oraz ich udział w zwalczaniu dążeń niepodległościowych, gwałceniu praw obywatelskich i praw człowieka, oraz popełniane w ich imieniu zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne oraz inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i/lub zbrodnie wojenne, informuję, że na terenie gminy Zawichost wciąż znajduje się ulica, której patronem jest Karol Świerczewski.

Zdając sobie sprawę z faktu, iż nazwa ta nadana została przed 1989 rokiem, kiedy biografie tej i innych osób były przedmiotem szczególnie intensywnej kampanii propagandowej i manipulacji historycznych, w załączeniu przesyłam ramowe informacje na temat wyżej wymienionego patrona oraz charakteru jego działalności.

Utrzymywanie tej nazwy, wziąwszy pod uwagę działalność Karola Świerczewskiego, jest w swej istocie formą gloryfikacji zbrodniczej ideologii komunistycznej oraz wrogiej wobec Polski polityki Stalina.

Przypominając zapis artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zakazujący istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, pragnę zwrócić uwagę, że utrzymywanie tego rodzaju nazwy w niepodległej Polsce jest działaniem niewychowawczym, pochwałą zbrodniczych ideologii i zdrady Ojczyzny oraz faktyczną zachętą do podejmowania działań niezgodnych z Konstytucją RP.

Warto zauważyć, iż rzeczowa ocena postaci gen. Karola Świerczewskiego oraz jego służby dla państwa sowieckiego nie narusza w żadnym wymiarze szacunku i pamięci o zwykłych żołnierzach polskich jednostek wojskowych, walczących na szlaku bojowym od Lenino do Wału Pomorskiego, Berlina i Łużyc w latach 1943–1945. Nie mieli oni bowiem żadnego wpływu ani na podejmowane przez Stalina decyzje o obsadzie stanowisk dowódczych, ani też na sposób wykorzystywania ich walki i poświęcenia dla celów politycznych.

W związku z powyższym apeluję do władz samorządowych Zawichostu o podjęcie niezwłocznych działań, ukierunkowanych na jak najszybsze dokonanie zmiany nazwy, która nie licuje z szacunkiem dla pamięci o ludziach walczących o Niepodległość w latach 1918–1920 i po roku 1939 oraz o ofiarach komunizmu, a także utrwala zafałszowany w poprzedniej epoce obraz najnowszych dziejów Polski.
(-) Janusz Kurtyka
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej


W Siechnicach nazwa nie została zmieniona na początku lat 90 na wniosek jednego z Radnych obecnie Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Kasprowicza. W tamtym okresie zbrodnie Świerczewskiego nie były jeszcze tak napiętnowane a ponieważ przy tej ulicy mieszkało wiele osób, pierwszych mieszkańców Siechnic, które walczyły w oddziałach Waltera, nazwę pozostawiono. Nazwa tej ulicy nie należy się jednak Świerczewskiemu a raczej zwykłych żołnierzom dla wyrażenia naszego szacunku i pamięci za walką o naszą wspólną wolność.

Na zebraniu Rady Miasta Siechnice 02,02,2011 padła propozycja zastąpienia ulicy Świerczewskiego ulicą Wojska Polskiego. Był nawet jeden z mieszkańców tej ulicy zamieszkujący tam od urodzenia i wyraził poparcie dla takiego pomysłu.
Przy okazji dyskusji warto tez wspomnieć o tym, że jeszcze w Radwanicach i Bogusławicach jest ulica Michała Roli Żymierskiego, która również powinna zostać zmieniona.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej pisze:
Pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do Przewodniczącej Rady Miasta Lubania

Wypełniając obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz mając na względzie udział organów państwowych i instytucji Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (oraz ich reprezentantów), w tym powoływanych przez nie struktur, partii, organizacji politycznych oraz zbrojnych, organów władzy w latach 1939–1989 (oraz ich reprezentantów), w likwidacji niepodległego bytu państwa polskiego oraz ich udział w zwalczaniu dążeń niepodległościowych, gwałceniu praw obywatelskich i praw człowieka, a także popełniane w ich imieniu zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne oraz inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i/lub zbrodnie wojenne, informuję, że na terenie Lubania wciąż znajduje się ulica Michała „Roli” Żymierskiego będąca w swej istocie formą gloryfikacji zbrodniczej ideologii komunistycznej oraz polityki Józefa Stalina, wymierzonej w niepodległość Polski.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nazwa ta została nadana przed 1989 rokiem, kiedy zarówno biografie działaczy komunistycznych, jak początki nowego systemu władzy, jego charakter oraz rzeczywiste oblicze były przedmiotem szczególnie intensywnej kampanii propagandowej i manipulacji historycznych. Skutkiem tego do dziś niejednokrotnie u znacznej części społeczeństwa brak świadomości na temat rzeczywistej roli poszczególnych osób i wydarzeń w dziejach Polski. Dlatego w załączeniu przesyłamy informację historyczną na temat Michała Żymierskiego. Warto dodać iż w czerwcu br. kolejny samorząd – tym razem miasta Sosnowca – odebrał honorowe obywatelstwo Michałowi Roli-Żymierskiemu.

Nazwa ta wciąż utrwala tezy propagandy politycznej z okresu prowadzonej w okresie PRL indoktrynacji społeczeństwa i faktycznie siłą rzeczy stanowi wyraz lekceważenia pamięci ofiar totalitaryzmów oraz braku szacunku dla dorobku walki Polaków o wolność obywatela i niezawisłość Państwa w XX wieku.

Przypominając zapis artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zakazujący istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, oraz art. 256 Kodeksu Karnego, zakazujący „publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa”, pragnę zwrócić uwagę, że utrzymywanie tego rodzaju nazw w niepodległej Polsce jest sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej a jednocześnie jest działaniem niewychowawczym, pochwałą zbrodniczych ideologii i zdrady Ojczyzny.

W związku z powyższym apeluję do władz gminy Lubań o podjęcie niezwłocznych działań ukierunkowanych na jak najszybsze dokonanie zmiany nazwy, która utrwala zafałszowany obraz najnowszych dziejów Polski.

Jednocześnie informuję, że w zgodzie z § 2, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku „nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu”. Dotychczasowa praktyka wielu samorządów pozwalała na wprowadzenie nawet kilkuletniego okresu przejściowego, w którym obowiązują równolegle dwie nazwy, co pozwala mieszkańcom lub firmom działającym na danym terenie na rozłożenie w czasie i ominięcie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych ze zmianami adresowymi.

(-) Franciszek Gryciuk
Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej


Na forum forum.siechnice.pl wywiązała się dyskusja, w skrócie można powiedzieć o kosztach i problemach mieszkańców związanych ze miana nazwy.

Analizujemy pomysł zmiany nazw ulic Świerczewskiego i Żymierskiego.
Można powiedzieć, że są dwa podstawowe argumenty. Po jednej stronie koszty a po drugiej prawda historyczna, (czyli niechlubne życiorysy obu Panów).

Jeżeli idzie o koszty:

1. Mieszkańcy Koszty, związane z wymianą dokumentów dla mieszkańców:
• Dowód osobisty – bez opłat a od 1 lipca 2011 r. nowe dowody już bez adresu.
• Prawo jazdy - około 90 zł (Brak przy uchwale Rady Powiatu)
• Dowody rejestracyjne - około 70 zł (Brak przy uchwale Rady Powiatu)
• Uaktualnienie danych w zakalcach pracy i bankach – bez opłat
oset pisze:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego. Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1110

§ 2 Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
2) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu.

Prawo o ruchu drogowym
Art.79b.
W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Art. 98a.
W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.
2. Firmy Koszty, musza zgłosić zmiany dokumentów:
• W Urzędzie Gminy czy gdzie rejestrowali firmę, opłata od 50zł do 100zł za każdą zmianę, adres.
• Urząd Skarbowy (nip1), - bez opłat
• ZUS (ZUA, ZFA), - bez opłat
• Urząd Statystyczny. – bez opłat
Czas poświecony na załatwienie tych spraw, pewnie jeden dzień, trudno wycenić.
• Pieczątka, wizytówki, ogłoszenia itp. Tutaj mogą pojawić się jakieś koszty w zależności od wielkości firmy. Dla sklepu spożywczego niewielkie dla dużej firmy nieco większe. Jednak uchwała Rady Miejskiej o zmianie nazwy może zawierać okres przejściowy np. 3 letni. Wtedy obowiązują obie nazwy jednocześnie, więc nie ma potrzeby na szybko wprowadzać zmian tylko systematycznie produkując nowe materiały umieszczać na nich nowa nazwę.
• Bank aktualizacja, też za darmo.
• Jeśli firmy zatrudniają pracowników chyba trzeba zgłosić jeszcze do sanepidu i inspekcja pracy również bez opłat.

Zmiana adresu firmy nie jest czynnikiem hamującym biznes, wielokrotnie świadczy o tym, że firma się rozwija. Powiadomienie kontrahentów o nowym adresie np. mailem również nie kosztuje.

A więc podsumowując:
1. Rada Powiatu uchwala zniesienie opłat za zmiany w dokumentach (dowód rejestracyjny, prawo jazdy)
2. Rada Miejska w Siechnicach podejmuje uchwałę o zmianie nazwy ulic wprowadzając okres przejściowy np. 3 lata. W którym obowiązują równolegle obie nazwy.

Koszty dla mieszkańców 0 zł
Koszty dla firm 50 do100 zł

Czy są to koszty do zaakceptowania?

Przed podjęciem decyzji Proszę zapoznać się z życiorysami obu Panów. I zastanowić się czy warto im hołdować utrzymując ta nazwę.

Prawda Historyczna
Instytut Pamięci Narodowej pisze:

Komunikat w sprawie nazw ulic, placów oraz patronów i imion instytucji publicznych, będących formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej Mając na względzie udział organów państwowych i instytucji Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (oraz ich reprezentantów), w tym powoływanych przez nie partii, organizacji politycznych oraz zbrojnych, organów władzy w latach 1939–1989 (oraz ich reprezentantów), w likwidacji niepodległego bytu państwa polskiego oraz ich udział w zwalczaniu dążeń niepodległościowych, gwałceniu praw obywatelskich i praw człowieka, oraz popełniane w ich imieniu zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne, oraz inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i/lub zbrodnie wojenne, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej będzie publicznie występował do odpowiednich jednostek administracji publicznej z informacjami na temat wciąż występujących w Polsce nazw ulic, placów, skwerów i obiektów architektonicznych oraz pomników, tablic i miejsc pamięci a także patronów i imion instytucji publicznych, będących w swej istocie formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej, ich reprezentantów względnie znaków i symboli.

Artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Zapisy Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przypominają o obowiązku „zachowania pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, patriotycznych tradycjach zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, czynach obywateli dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, obowiązku ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych, a także powinności zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym […]”.

W związku z powyższym Prezes Instytutu będzie zmierzał do zainteresowania władz publicznych i społeczności lokalnych problemem zaniedbań w tym względzie, utrwalających tezy prowadzonej w okresie PRL komunistycznej indoktrynacji społeczeństwa oraz będących faktycznie haniebnym wyrazem lekceważenia pamięci ofiar nazizmu i komunizmu oraz pogardy dla dorobku walki Polaków o wolność obywatela i niezawisłość Państwa w XX wieku.
Prezes Instytutu będzie występował do odpowiednich organów administracji publicznej oraz do odnośnych władz państwowych i samorządowych o podjęcie działań ukierunkowanych na niezwłoczną likwidację wszelkich form upamiętnienia zbrodniczych systemów: narodowego socjalizmu bądź komunizmu.
Działania powyższe będą jedną z form realizacji zadań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, nałożonych na Instytut przez Ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r., a w szczególności wynikającego z art. 53 (ust. 3 i 6) obowiązku formułowania wniosków dotyczących edukacji historycznej oraz obowiązku informowania społeczeństwa o strukturach i metodach działania instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie nazistowskie i komunistyczne, oraz o sposobach działania organów bezpieczeństwa państwa.

Niezależnie od prowadzonych działań Prezes Instytutu zwraca się do społeczności lokalnych z prośbą o nadsyłanie informacji na temat wciąż istniejących w kraju nazw, symboli i miejsc pamięci będących wyrazem hołdu dla zbrodniczych ideologii nazizmu i komunizmu.
INFORMACJA HISTORYCZNA:
Karol Świerczewski „Walter” (1897–1947)
Michał Żymierski (1890–1989)

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Szanowni Mieszkancy!
W uzupełnieniu podanych wyżej informacji o przebiegu comiesięcznego posiedzenia Rady Miejskiej Siechnic pragnę poinformować, że:
1. w punkcie dotyczącym nazw ulic ustalono, że na terenie Siechnic będziemy posługiwać się przy ustalaniu nazw zasadami funkcjonującymi na terenie Wrocławia. Na przykład: jeśli ulice się krzużują to tylko jedna może kontynuować nazwę; ulica nie może się rozdwajać, czy "roztrajać"; w miarę możliwości nazwy grupujemy co do rodzaju (poeci i pisarze razem, krzewy i drzewa, itd); nadajemy również nazwy groblom (wałom) i mostom, itd.
Wstępnie zaproponowano kilkadziesiąt (ponad 20) nazw dla ulic nieanzwanych oraz przedyskutowano problem zmiany nazw kilku ulic. Ostatecznie uznano, iż sprawa winna być przedyskutowana i skonsultowana przez uczestników posiedzenia z mieszkańcami. Decyzja ostateczna zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta w pierwszą środę marca o godz. 18.00. Propozycje nazw przygotuje Przewodniczący Grzegorz Roman. W przypadku ulicy Świerczewskiego padły dwie propozycje Wojska Polskiego i Piastowska.
2. Problem komunikacji został zarysowany wstępnie zgodnie z podanymi wyżej informacjami. Również i w tym wypadku dano czas na przemyślenie i konsultacje. Propozycja ostateczna zostanioie przyjęta na posiedzeniu marcowym.
3. Dodatkowo omówiono:
- zaakceptowanotermin wmurowania kamienia węgielnego pod Ratusz w Siechnicach (10. marca 2011 roku, godz. 12.00),
- uzgodniono z Burmistrzem powołanie zespołu do przygotowania szczegółych projektów zagospodarowania przestrzennego trzech kwartałów miasta (Ulice 1-go Maja - Szkolna; ulice 1-go Maja - Szkolna - Energetyczna; ulice Energetyczna - Szkolna - Wiosenna). Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z Przewodniczącym Rady,
- omówiono problemy na budowie Wsch. Obwod. Wrocławia, m. in. braku ekranu na wysokości ulicy Kościuszki,
- omówiono problemy z innymi inwestycjami na terenie Siechnic,
- omówiono problemy z funkcjonowaniem Rady Gminy w kontekście wniosków Siechnic (problem przystąpienia do opracowania nowego planu dla centrum Miasta - obszar na północ od ulicy Opolskiej).

grom
Posty: 693
Rejestracja: wtorek, 30 marca 2010, 09:15

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Post autor: grom »

Grzegorz Roman Siechnice, 07. luty 2011 roku
Przewodniczący Rady
Miasta Siechnice


Szanowny Pan
Milan Usak
Burmistrz
Gminy Siechnice

Szanowny Panie Burmistrzu!

W ostatnim roku nastąpiło poważne przyśpieszenie w pracach przy budowie centrum Siechnic. Inwestujący w tej przestrzeni deweloperzy oddali do użytku cztery budynki mieszkalne (łącznie ok. 160 mieszkań) a dwa następne są w budowie. W najbliższych miesiącach ruszy budowa kolejnych 4 budynków, co pozwoli „rynkowi” osiągnąć liczbę około 400 mieszkań. Jednocześnie trwa budowa wznoszonego na zlecenie władz Gminy ratusza, który zostanie oddany do użytku w ostatnim miesiącu tego roku.. Realizowany przez naszą społeczność „projekt rynek” znalazł się w kluczowej fazie. O tym czy będzie to tylko osiedle mieszkaniowe, czy też tak jak chcieliśmy stanie się on prawdziwym centrum Miasta i Gminy, zadecyduje to ile i jakie usługi pojawią się w jego przestrzeni.. Kluczowe znaczenie będzie miała sprawa lokalizacji w rynku usług o charakterze publicznym. Oprócz urzędu Gminy, szczególnie ważnym jest ulokowanie w rynku Poczty i Policji. Obie instytucje winny znaleźć swoją siedzibę w lokalach publicznych. Jedynym „dostawcom” tych lokali może być nasza Gmina. Szczególnie istotne jest to w przypadku Policji.
Zdając sobie sprawę, iż Gmina Siechnice nie posiada dziś wystarczających środków do budowy odpowiedniego obiektu, proponuję rozważenie uruchomienia partnerstwa publiczno-prywatnego na jednej z przewidzianych do zbycia nieruchomości gminnych w Rynku. W zamian za grunt pod budowę moglibyśmy uzyskać parter pod usługi. Tak pozyskaną przestrzeń moglibyśmy przeznaczyć pod wynajm dla wspomnianych instytucji. Z pozyskanych informacji wynika, iż Policja jest takim projektem bardo zainteresowana.


Z poważaniem

Grzegorz Roman

ODPOWIEDZ