Siechnice- przyszłość miasta

Dyskusje na temat strony internetowej miasta, propozycje nowych działów.

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » środa, 17 stycznia 2018, 00:29

Rozwój Siechnic – nowe wyzwania.
Głowna oś komunikacyjna Siechnic (Stacja kolejowa – Rynek – Rondo na ul. Ciepłowniczej)

Tezy wyjściowe:

I. Siechnice dziś.
Siechnice to liczące ponad osiem tysięcy mieszkańców miasto. Jedno z najszybciej rozwijających się w Polsce. Uznane w opublikowanych w minionym roku wynikach badań Instytutu Geografii PAN za lidera wśród 900 małych polskich miast. Swoją pozycję zawdzięczające przyjęciu przed laty właściwej strategii rozwoju, determinacji mieszkańców i ich przywódców oraz skutecznemu wykorzystaniu sąsiedztwa Wrocławia.
Gwałtowny rozrost miasta, zarówno przestrzenny jak i ludnościowy, owocuje szeregiem zjawisk, których część niesie napięcia i konflikty. Właściwa odpowiedzi na te problemy jest każdorazowo wyzwaniem chwili. Do tej pory społeczność Siechnic reagowała na nie skutecznie. Tak było w przypadku:
- kryzysu gospodarczego przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego wieku,
- wyzwania powodzi 1997 roku i popowodziowej odbudowy,
- konieczności przekonania wszystkich mieszkańców gminy do korzyści wynikających z rozwoju miasta
- czy też zmiany siedziby gminy.
Podjęte we właściwym momencie decyzje. Takie jak:
- zakup gruntów pod budowę rynku i strefy gospodarczej (1993 rok),
- pełna prywatyzacja mienia komunalnego (1998 rok),
- budowa strefy gospodarczej (1999 rok),
- budowa rynku i ratusza (2002 rok),
- terenów sportowo-rekreacyjnych (1998 rok),
- budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia łączącej Siechnice z otoczeniem (1998 rok), rozbudowa bazy edukacyjnej (1998 i 2010 rok),
- budowie nowego ośrodka zdrowia (200 rok)
skutkują coraz wyższą jakością życia mieszkańców oraz poprawą dostępności do usług całej społeczności Gminy.

Miasto nie stoi jednak w miejscu.
Przed laty planowaliśmy je na dziesięć tysięcy mieszkańców. Dziś musimy te założenia zweryfikować. Zakładana budowa dwóch tysięcy nowych mieszkań została już wykonana z nawiązką. Ostrożne szacunki wskazują na możliwość realizacji kolejnych, co najmniej dwóch tysięcy nowych lokali mieszkalnych, a liczbę przyszłych mieszkańców miasta nakazują powiększyć do minimum dwunastu tysięcy.
Czy się z tą perspektywą zgadzamy czy też nie, nie ma to znaczenia, te mieszkania i tak powstaną. Gwarancją tego są znaczące powierzchnie gruntów pozostałych do zabudowy, zainteresowanie ich sprzedażą właścicieli oraz wola jaką przejawiają deweloperzy. Tego trendu nie jesteśmy w stanie zatrzymać, tym bardziej, iż opinia o naszym mieście jako doskonałym miejscu do zamieszkania jest powszechna.
W tych warunkach musimy zweryfikować część planów inwestycyjnych w takim kierunku, aby urządzenia komunalne oraz instytucje publiczne mogły sprostać zwiększonym potrzebom, zwiększonej populacji.
Już dziś tereny sportowe i centrum miasta spełniają te wymogi. W dobrym kierunku zmierzają planowane i realizowane inwestycje w oświacie, służbie zdrowia i ochronie środowiska. Główny problem to infrastruktura komunalna (w szczególności układ komunikacyjny) oraz ład przestrzenny i architektoniczny.
Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe zdecydowanie prawiły komunikację miasta z otoczeniem. Poprawie uległa również komunikacja wewnątrz miejscowości. Nie dały one jednak pełnej odpowiedzi na podstawowy dziś problem komunikacyjny miasta – ruch w układzie wschód-zachód.
Również w zakresie poprawy wizerunku miasta nastąpił zdecydowany postęp. Tereny wokół gimnazjum i rynek to chluba Siechnic. Wielu ich nam zazdrości. Jednak aby do nich dotrzeć trzeba wjechać w głąb naszej miejscowości, pokonując obszary o co najwyżej średniej architekturze.
Odpowiedzią na te dwa problemy winno być uporządkowanie kolejnego fragmentu miasta - jego głównej osi komunikacyjnej - ulic Szkolnej, Kościelnej i Jarzębinowej, łączących przyszłe centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej, rynek i centrum tzw. Osiedla (rondo na ul. Ciepłowniczej).

II. Osiągnięcia w budowie miasta.
W minionych latach Siechnice pokonały daleką drogę. Dzięki pomysłowości i konsekwencji mieszkańców Siechnice nadrobiły wiele zaległości i zaniedbań sięgających swoją genezą do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osiągnęły:
1. Wysoki poziom kreacji centrum miasta.
a. zakończono budowę podstawowych obiektów rynku (ratusz, pierzeje i plac rynku, plac kościelny),
b. trwają prace nad uruchomieniem budowy nowego ośrodka zdrowia (rozstrzygnięto konkurs, kończony jest projekt architektoniczny),
c. przyśpieszono realizację zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach rynku (ulice: Fieldorfa, Gimnazjalna, Henryka III, Zacisze),
d. zanotowano znaczący postęp przy budowie układu komunikacyjnego Centrum (pozostały do wykonania ulice: Fieldorfa, część ul. Henryka III),
e. zakończono prac przy parku Zacisze i terenach sportowych przy Gimnazjum,
f. dobiega końca proces zasiedlania wybudowanych w rynku i bezpośrednim otoczeniu lokali mieszkalnych,
g. następuje rozwój funkcji usługowych w rynku i bezpośrednim sąsiedztwie,
h. przygotowano koncepcję budowy gminnego Centrum Kultury.

2. Mocno zaawansowano proces porządkowania zabudowy Osiedla:
a. uzupełniono zabudowę w obrysie ulic: Jarzębinowa, Ciepłownicza, Osiedlowa,
b. zrealizowano na jego obrzeżach dwa nowe zespoły mieszkaniowe: firmy Milart (ulice Jarzębinowa/Staszica) i firmy Alfa Akt (ul. Staszica),
c. trwają prace nad uruchomieniem budowy nowego osiedla firmy Atom (ul. Staszica),
d. uzupełniono istniejący układ komunikacyjny (budowa ulic: Grabskiego i Sienkiewicza).
e. przystąpiono do budowy szkoły podstawowej (ul. Osiedlowa),
f. postępuje rozbudowa bazy usługowej: nowe lokale usługowe na zapleczu hotelu, nowe lokale gastronomiczne, rozbudowa Biedronki, budowa centrum usługowego przy ul. Opolskiej,
g. pierwszy nowy biurowiec w Siechnicach (firma ESV),
h. trwa zabudowa strefy gospodarczej oraz modernizacja siechnickiego ogrodnictwa (nowe szklarnie, stacja benzynowa, hotel, magazyny).

3. Zapoczątkowano procesu rewitalizacji tzw. „Starych Siechnic”:
a. wybudowano pierwsze nowoczesne obiekty mieszkalne (SM Energetyk - ulice Energetyczna i Szkolna, firma Atom - ul. Piastów Śląskich, Gmina – ul. Energetyczna),
b. rozpoczęto realizacje kolejnych budynków (fi9rma Arbet - ul. Energetyczna).
c. trwa budowa Centrum Obsługi Komunikacyjnej Siechnic: modernizacja istniejących obiektów stacji kolejowej Siechnice, budowa parkingu Park and ride, budowa siechnickiego centrum przesiadkowego (samochód-autobus-pociąg), modernizacja przyległego układu komunikacyjnego.
d. trwają prace projektowe nad miejscową przebudową układu komunikacyjnego (przebudowa skrzyżowań na ronda),
e. etapami realizuje się budowę nowych połączeń komunikacyjnych odciążających Centrum (ul. Henryka III do ul. Piastów Śląskich, łącznik ul. Polna – ul. Kwiatkowskiego, łącznik ul. Polna – ul. Kościuszki, itd.),
f. konsekwentnie modernizuje się oznakowanie pionowe i poziome układu komunikacyjnego miasta,
g. następuje korekta tras i poprawa częstotliwości połączeń komunikacji autobusowej i kolejowej.

III. Problemy Miasta.
1. Stare Siechnice (od stacji kolejowej do ul. Zacisze):
a. wizerunek,
b. funkcjonowanie obiektów publicznych (centrum przesiadkowe, szkoła, rynek i ratusz, kościół, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła),
c. rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach nie zabudowanych,
d. wyburzenia czy rewitalizacje,
e. obsługa komunikacyjna i parkingi,
f. nowe funkcje i przestrzenie usługowe,
g. system obszarów zielonych,
h. mała architektura,
i. podwórka i ogrody,
j. przyszłość ogrodów działkowych,
k. działalność gospodarcza (usługi i produkcja),
l. modernizacja elektrociepłowni,
m. wydolność infrastruktury,
n. połączenia komunikacyjne pomiędzy nową i starą częścią Siechnic,
o. połączenia komunikacyjne z osiedlem za rzeczką Szaluną (przebicie na południe ul. Piastów Śląskich i modernizacja ulic Wiosenna – Św. Krzyża).

2. Siechnice Osiedle (od ul. Zacisze do ronda na ul. Ciepłowniczej i dalej):
a. wizerunek,
b. funkcjonowanie obiektów publicznych (przedszkole, hotel, szkoła),
c. rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach nie zabudowanych,
d. problem dogęszczania zabudowy,
e. nowe funkcje i przestrzenie usługowe,
f. obsługa komunikacyjna,
g. problemy parkingowe,
h. system obszarów zielonych,
i. mała architektura,
j. należące do osób prywatnych przestrzenie wspólne,
k. wydolność infrastruktury,
l. połączenia komunikacyjne ze starymi Siechnicami,
m. połączenia komunikacyjne z nowym osiedlem powstającym za rzeczką Szaluną (przedłużenie na południe ul. Ciepłowniczej).

IV. Wyzwania głównej osi komunikacyjnej Siechnic.
Wykreowanie siechnickiej „Marszałkowskiej” poprzez zmianę wizerunku i umiejętne zszycie „nowych” i „starych” Siechnic:
a. zakończenie realizacji kluczowych obiektów komunalnych zlokalizowanych wzdłuż głównej osi komunikacyjnej (Centrum Przesiadkowe, Parking Park end Ride, dom kultury, ośrodek zdrowia, szkoła, dzwonnica),
b. nowa architektura korytarza – obowiązująca linia zabudowy, gabaryty zabudowy, rodzaj zabudowy (pierzejowy?), likwidacja pustych przestrzeni, rewitalizacja, wyburzenia, place publiczne,
c. poprawa parametrów technicznych głównego korytarza komunikacyjnego i jego dostosowanie do obsługi pełnego spektrum ruchu (piesi, rower, samochód, autobus),
d. uspokojenie ruch (ronda zamiast progów, przystanek wiedeński na pomiędzy placem rynkowym i placem kościelnym),
e. mała architektura (przystanki autobusowe, ławki, lampy, znaki drogowe, systemy informujące, itd.),
f. poprawa jakości komunikacji publicznej w korytarzu,
g. miejsca postojowe i parkingi,
h. spójny wizerunek korytarza,
i. modernizacja podwórek oraz zabudowa w „drugim rzucie” (na zapleczu obiektów istniejących),
j. modernizacji systemu zieleń publicznej – park przy Centrum Przesiadkowym i skwer na placu przy skrzyżowaniu Szkolnej i 1-o Maja, skwer przy ul. Zacisze i park przy ul. Modrzewiowej),
k. wprowadzenie zieleni urządzonej w nowe miejsca (zieleń przy uliczna, posesje prywatne),
l. rewitalizacja części wspólnych,
m. nowe funkcje i miejsca usługowe,
n. dyfuzja „dobrych” wzorów na pozostały obszar Siechnic.
o. rozbudowa powiązań komunikacyjnych z otoczeniem (modernizacja starych i budowa nowych powiązań drogowych, systemy tras pieszych i rowerowych).

V. Metoda pracy.
Dialog Zespołu Burmistrza z zespołem architektów i wypracowanie spójnej koncepcji architektoniczno-urbanistyczny rewitalizacji głównego korytarza komunikacyjnego Siechnic (mapa w załączeniu).
1. Etapy pracy:
a. powołanie Zespołu Burmistrza (7 do 9 członków),
b. konkurs na koncepcję modernizacji wybranego obszaru Siechnic (ulice szkolna, Kościelna, Jarzębinowa z kołnierzem),
c. praca Zespołu Burmistrza z wybranym architektem i jego zespołem nad ostatecznym kształtem projektu,
d. przyjęcie projektu,
e. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siechnic dla obszaru objętego opracowanym projektem,
f. wdrożenie projektu – konstrukcja montażu finansowego i realizacja zadań gminy,
g. wdrożenie projektu – realizacja inwestycji finansowanych przez kapitał prywatnych.

2. Harmonogram prac (w miesiącach od pojęcia decyzji o ich uruchomieniu):
a. przygotowanie materiałów konkursowych i ogłoszenie konkursu – 3 miesiące od uruchomieniu proponowanego projektu,
b. konkurs architektoniczno-urbanistyczny i jego rozstrzygnięcie – 6 miesięcy,
c. praca Zespołu Architekta z Zespołem Burmistrza – 9 miesięcy,
d. przyjęcie projektu i jego zatwierdzenie – 3 miesiące,
3. zmiana planu przestrzennego – 12/18 miesięcy.
4. uruchomienie projektu – opracowanie projektów inwestycji publicznych, sprzedaż gruntów gminnych – 12/18 miesięcy,
5. modernizacja infrastruktury – do 60 miesięcy,
6. realizacja zabudowy przez kapitał prywatny – do 60 miesiecy.

3. Finansowanie całości projektu:
a. konkurs, prace projektowe i zmiana planu – koszt gminy (ok. 400 tys. zł),
b. promocja projektu – koszt gminy (ok. 100 tys. zł)
c. modernizacja infrastruktury – koszt gminy i jej jednostek (ok. 10 mln zł, w tym 2 mln zł wkładu deweloperów),
d. inwestycje deweloperów (ok. 500 mieszkań i 1000 metrów powierzchni usługowych – 80 mln zł).

Grzegorz Roman
Siechnice, styczeń 2018 roku
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » środa, 17 stycznia 2018, 00:35

Uwaga o mapie.
Nie udało mi się zamieścić mapy z granicom obszaru proponowanego przeze mnie do do objęcia konkursem. Może to i lepiej. Każdy czytający post może sam je określić.
W moim wypadku obszar ten obejmował pas terenu o szerokości mniej więcej 200 metrów, którego środkiem biegnie ciąg ulic Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa (od stacji kolejowej Siechnice do ronda na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Ciepłowniczej). W niektórych miejscach obszar ten poszerzam, na przykład o teren wzdłuż ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.
Zakres przestrzenny jak i merytoryczny pozostawiam do dyskusji.
GRoman
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » środa, 11 lipca 2018, 09:52

Oświata na poziomie podstawowym w Siechnicach
(przyczynek do dyskusji)

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia drugiej szkoły podstawowej w Siechnicach dokonałem podsumowania wyników Egzaminów Końcowych w naszej „starej podstawówce” (Siechnice, ul. Szkolna 4) za lata 2012 – 2016. Analiza, została przygotowana na podstawie sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu i oparta o obliczenie średniego wyniku egzaminacyjnego statystycznego ucznia osiągniętego z egzaminów w poszczególnych obszarach (język polski, matematyka, język angielski).

I. Średnie wyniki Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle średniego wyniku szkół w Gminie, Powiecie, Wrocławiu i Województwie w latach 2012/2016 w przeliczeniu %.

Obrazek

Wnioski

Średnie wyniki z Egzaminu Końcowego po szkole podstawowej stanowią ważną częścią punktacji w trakcie rekrutacji do kolejnego etapu kształcenia. Niestety wyniki absolwentów naszej szkoły podstawowej w każdym kolejnym roku były szczególnie niskie:
• Nasi uczniowie w każdym roku plasowali się na ostatnim miejscu tabeli.
• Szczególnie niebezpieczna jest luka pomiędzy naszymi uczniami a uczniami z innych szkół gminy i pobliskiego Wrocławia, która wynosi już prawie 17 %.

Konkluzja

Niska jakość kształcenia w naszej szkole podstawowej będzie miała poważny wpływ na szanse życiowe naszych dzieci. W obowiązującym do niedawna modelu kształcenia, na poziomie gimnazjalnym mógł zaistnieć proces korekty i poprawy wyników absolwentów szkół podstawowych. Taki model panował w Siechnicach. Przyzwoite gimnazjum w ciągu trzech lat ciężkiej pracy zdecydowanie „podciągało” uczniów w górę. Reforma zlikwidowała te możliwości. Jeśli nie podniesiemy jakości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej to ich uczniowie będą zmuszeni do ubiegania się o miejsca w mniej obleganych szkoła ponadpodstawowych, słabszych merytorycznie lub kształcących w mniej atrakcyjnych zawodach.


II. Średnie wyniki Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle szkól Gminy Siechnice w latach 2012/2016. W nawiasie miejsce w danym roku wśród szkół gminnych.Według zasady: szkoła o najwyższej średniej (najlepsza) - 5 pkt., szkoła o najniższej średniej (najsłabsza) - 1pkt).

Obrazek

* Suma miejsc z każdego roku. W nawiasie średnia miejsc za pięć lat. Szkoła z najwyższym wynikiem egzaminu 5 pkt., szkoła z najniższym 1 pkt.

Wnioski

Powyższe dane jeszcze mocniej wskazują na słabość edukacji na poziomie podstawowym w Siechnicach. Dotyczy to nie tylko porównań w układzie regionu czy powiatu, ale niestety również gminy. W kolejnych latach nasza szkoła zajmowała ostatnie albo przedostatnie miejsce w rankingu gminnym (3 razy ostatnie i 2 razy przedostatnie miejsce). Tylko dwukrotnie wyprzedzając szkołę w Kotowicach. Tabela wyraźnie wskazuje na dualizm w jakości kształcenia w szkołach naszej gminy. Mamy jedynie dwie dobre szkoły, o zbliżonych wynikach (w Żernikach Wrocławskich i Radwanicach), jedną szkołę aspirującą do ich osiągnięć (w Św. Katarzynie) oraz dwie bardzo słabe placówki (w Kotowicach i Siechnicach).

Konkluzja

Dotychczasowe wyniki kształcenia w szkole podstawowej w Siechnicach wskazują na potrzebę radykalnej kuracji. Jednostkowe działania typu zmiana dyrektora mogą się okazać niewystarczające. Dziwi to tym bardziej, iż wiele pracujących w tej placówce osób to dobrzy nauczyciele.

III. Średni wynik z Egzaminu Końcowego ucznia Szkoły Podstawowej w Siechnicach na tle szkół Wrocławia.

Obrazek

Średnio Szkoła Podstawowa w Siechnicach podstawówka, ze swoimi wynikami, zajmowałaby 74 na liście szkół we Wrocławiu.

Wnioski

Szczególnie niepokoi porównanie wyników SP Siechnice z wynikami szkół we Wrocławiu. Nasza szkoła ze swoim średnim wynikiem egzaminacyjnym wylądowałaby w przedostatniej dziesiątce szkół wrocławskich. Za nami są tylko szkoły specjalne (prawie wyłącznie). Nasze dzieci już na starcie edukacyjnym (szkoła podstawowa) tracą znaczący dystans do swoich rówieśników i trudno im później dystans ten zredukować. Praktycznie - tylko nieliczni, najbardziej pracowici, zdolni i zasobni finansowo (korepetycje) są w stanie konkurować na wyższych etapach kształcenia z młodzieżą wrocławską. Tych słabych wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej nie da się tłumaczyć stwierdzeniem - „taka jest młodzież w Siechnicach”. Przy znaczącym spadku wyników nauczania (spadek z 6 do 4 staniny), nie widać szans na przełom w jakości nauczania. Daleko nam do takich sukcesów jakie od lat są udziałem podstawówek, nauczycieli i rodziców w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich.

Konkluzje

• Od kilku lat kształcenie na poziomie podstawowym w Siechnicach tkwi w marazmie. Pomimo katastrofalnych wyników Szkoły Podstawowej z ul. Szkolnej 4, władze gminy nie wyciągnęły wniosków. nadal kieruje nią ta sama osoba. Jakkolwiek należy życzyć jej sukcesów, to trudno się ich spodziewać.
• Jedyną nadzieją na poprawę sytuacji w tej materii (jakości kształcenia na poziomie podstawowy w Siechnicach) jest tworzona na bazie likwidowanego Gimnazjum nowa, druga szkoła podstawowa. Oby im się udało!
• Jeśli im się nie powiedzie albo zainteresowana lepszym kształceniem rodzina nie będzie chciała ryzykować oddając dziecko do nowej placówki pozostaje jej jedno - aby zwiększyć szanse swego dziecka na dostanie się do „lepszej” szkoły ponadpodstawowej we Wrocławiu, jego kształcenie w którejś ze szkół we Wrocławiu, Radwanicach lub w Żernikach Wrocławskich.

GRoman
Ostatnio zmieniony piątek, 13 lipca 2018, 19:12 przez admin, łącznie zmieniany 2 razy
Powód: Zamiana tabel na obrazki ze względu na ograniczenia techniczne
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » środa, 11 lipca 2018, 09:56

Znowu mi się rozsypało. Przepraszam za tabelki. Można je, choć z wysiłkiem odczytać. Jeśli by się Państwo nie chciali męczyć to można go znaleźć na forum Pana Korytki.
GRoman

[Tabele zostały zmienione na obrazki i już powinny wyświetlać się poprawnie - red.]
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » środa, 18 lipca 2018, 14:12

Gimnazjum w Siechnicach – wyniki egzaminacyjne w 2018 roku!

Jak co rok, pozwoliłem sobie dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2017/2018 naszego gminnego gimnazjum w Siechnicach (Siechnice plus filia w Św. Katarzynie). Wyniki te prezentuję na tle wyników egzaminacyjnych w gimnazjach Powiatu Wrocławskiego, Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego. Analiza oparta została o sumę punktów otrzymanych na egzaminach przez poszczególnych uczniów. Zsumowałem punkty z języka polskiego, historii i WOS-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jednego z języków obcych (angielski w wersji podstawowej – najpopularniejszy na egzaminie).

TŁO OGÓLNE
Wyniki uczestników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych są w każdym wypadku lepsze od wyników ubiegłorocznych, choć wzrost średniej jest zróżnicowany. Największy przyrost
zanotował średni wynik absolwenta na Dolnym Śląsku – średnio każdy z nich poprawił wynik swego ubiegłorocznego kolegi aż o 10,9 pkt. Dobrze spisali się również absolwenci naszego siechnickiego gimnazjum – wzrost o 7, 9 pkt. (w ubiegłym roku zanotowali przyrost o 13,9 pkt.). Zbliżony wynik do naszej średniej osiągnęły gimnazja w Powiecie Wrocławskim. Gorzej wypadły w tym roku gimnazja we Wrocławiu – wzrost jedynie o 4,9 pkt. Pamiętać jednak należy, że przy ich dzisiejszym wyniku wzrost o każdy kolejny punkt to naprawdę duży wyczyn.

Średni wynik absolwenta gimnazjum:
1. Dolny Śląsk – w tym roku – 299,2 pkt. (w 2017 roku – 288,7 pkt., a w 2016 - 283,2 pkt.),
2. Powiat Wrocławski – w tym roku – 311,0 pkt. (w 2017 roku – 303,8, a w 2016 - 298,4),
3. Wrocław – w tym roku – 342,5 pkt. (w 2017 – 337,6, a w 2016 - 328,6),
4. Siechnice – w tym roku – 321,1 pkt. (w 2017 roku – 313,2, a w 2016 - 299,3).

W sumie absolwent naszego gminnego gimnazjum osiągnął wynik o ponad 2,5 % wyższy niż średni wynik w naszym gimnazjum w roku 2017. Kolejny rok zdecydowanie przewyższa on średni wynik w województwie - o 21,9 pkt. (w 2017 było to 23,9 pkt.). Również w stosunku do średniego wyniku w powiecie wrocławskim różnica wzrosła i wynosi już 11,1 pkt. na korzyść naszego ucznia (w roku 2017 było to 9,4 pkt.). Nadal jednak daleko naszym uczniom do wyników wrocławskich gimnazjalistów. W tym roku byli oni lepsi od naszych uczniów średnio o 21,4 pkt. Pozytywna jest natomiast tendencja, od kilku lat to różnica systematycznie się zmniejsz: w roku 2017 wynosiła ona 24,4 pkt., w roku 2016 - 29,3 pkt. a w roku 2015 aż 30,2 pkt.

SZCZEGÓŁY
Średnio z poszczególnych bloków egzaminacyjnych młodzież naszego gimnazjum osiągnęła następujące rezultaty (w skali 100 pkt.). W nawiasach wyniki z ubiegłorocznego egzaminu – 2017 roku:
1. Język polski – 69,6 pkt. (73,4 pkt.),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 67,1 pkt. (68,1); pow. wrocławskiego – 69,7 pkt. (72,8);
Wrocławia – 73,4 pkt. (75,3)
2. Historia i WOS – 60,7 pkt. (64,1),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 57,8 pkt. (55,0); pow. wrocławskiego – 60,7 pkt. (61,2); Wrocławia – 66,2 (66,9).
3. Matematyka – 56,8 pkt. (50,1),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 50,5 pkt. (47,0); pow. wrocławskiego – 53,3 pkt. (48,8); Wrocławia – 60,5 pkt. (58,8).
4. nauki przyrodnicze – 59,5 pkt. (53,9),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 55,1 pkt. (50,2); pow. wrocławskiego – 57,9 pkt. (53,1); Wrocławia – 63,3 pkt. (59,4),
5. język angielski podstawowy – 74,5 pkt. (71,7),
(średnia dla: Dolnego Śląska – 68,7 pkt. (64,3); pow. wrocławskiego – 69,4 pkt. (67,9); Wrocławia – 79,1 pkt. (77,8).

Nasi gimnazjaliści osiągnęli lepsze wyniki w stosunku do ubiegłorocznych absolwentów naszego gimnazjum w trzech z pięciu bloków egzaminacyjnych. Spadek wyników dotyczył przedmiotów humanistycznych (język polski i historia z wosem). Cieszy zdecydowany wzrost wyników z matematyki i nauk przyrodniczych. Tych przedmiotów, które są preferowane w dzisiejszym systemie edukacyjnym i których wyniki decydują o przyjęciu do dobrej szkoły.
Nasi gimnazjaliści osiągnęli wyższe lub równe wyniki we wszystkich blokach egzaminacyjnych w stosunku do średniej w województwie i powiecie. Niestety w porównaniu z Wrocławiem we wszystkich blokach egzaminacyjnych nadal były to zdecydowanie niższe wyniki.

TŁO POWIATOWE
Na tle gimnazjów zlokalizowanych w powiecie wrocławskim nasze gimnazjum uplasowało się na 6 miejscu – na 18 szkół prowadzących klasy gimnazjalne (dwie placówki nie uczestniczą w rankingu – są to Ośrodki Wychowawcze gromadzące młodzież z poza gminy na terenie której się znajdują). W roku 2017 było to miejsce piąte.

Najlepsze 10 szkół prowadzących klasy gimnazjalne w naszym powiecie:
1. Bielany Wr. (G. Kobierzyce) – 369,4 pkt. (2017 rok 1 miejsce - 371,2 pkt.).
2. Kamieniec Wr. (G. Czernica) – 362,0 pkt. (2017 rok 2 miejsce - 365.5 pkt.).
3. Czernica (G. Czernica) – 342,2 pkt. (2017 rok 3 miejsce – 334,8 pkt.).
4. Wilczyce (Długołęka) – 326,1 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
5. Smolec (Kąty Wrocławskie) – 321,5 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
6. Siechnice (G. Siechnice) – 321,1 pkt. (2017 rok 5 miejsce – 313,2 pkt.).
7. Długołęka (G. Długołęka) – 309,4 pkt. (2017 rok miejsce 6 - 309,4 pkt.).
8. Chrząstawa (Czernica) – 310,3 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
9. Kobierzyce (Kobierzyce) – 309,6 pkt. (2017 rok poza pierwszą dziesiątką).
10. Brzezia Łąka (Długołęka) – 309,3 pkt. (2017 rok miejsce 7 – 306,1 pkt.).

Tegoroczne wyniki egzaminu potwierdziły wieloletnia tendencję wśród gimnazjów powiatowych. Przybiera na sile proces ich różnicowania się. Te lepsze umacniają swoją pozycję. Stają się coraz lepsze. Fenomenem są placówki z gminy Czernica. Wszystkie trzy znalazły się w czołowej dziesiątce.
Nasze gimnazjum niestety nie poprawiło swojej pozycji wśród gimnazjów Powiatu Wrocławskiego. Jego wynik to jedynie dobra średnia. Do najlepszych absolwentów z gimnazjum w Bielanach brakuje naszym uczniom średnio aż 51,7 pkt.

SKALA STANINOWA
Analizując jakość kształcenia w poszczególnych placówkach w oparciu o skalę staninową dochodzi się do ciekawych wniosków. Pomimo wzrostu wyników jakość kształcenia nie uległa poprawie. Siedem najlepszych gimnazjów nie zanotowało wzrostu na skali staninowej. Nadal ich łączny wynik to 239 punktów.
Ostatnio sporo się dyskutuje nad tym, iż lepsze wyniki punktowe osiągane przez kolejne roczniki uczniów są nie tyle pochodną lepszego kształcenia, co obniżających się wymogów egzaminacyjnych.

Najlepsze szkoły Powiatu w skali staninowej:
1. Bielany Wr. (Kobierzyce) – suma stanin z pięciu egzaminów – 39 (spadek o 1 staninę).
2. Kamieniec Wr. (Czernica) – suma stanin – 38 (-1),
3. Czernica (Czernica) – suma stanin – 35 (bez zmian),
4. Wilczyce (Długołęka) – suma stanin – 33,
5. Smolec (Kąty Wr.) – suma stanin – 32,
6. Siechnice – suma stanin – 31 (bez zmian).
7. Długołęka (Długołęka) – suma stanin – 31 (+2),

Skala staninowa lepiej pokazuje drogę jaką musiałoby wykonać nasze gimnazjum aby dorównać do najlepszych.

RANKING GMIN
Porównując średnie wyniki gimnazjalistów w układzie całych gmin (my mamy jedno gimnazjum, niektóre gminy mają po kilka) nasza Gmina kolejny rok lekko poprawiła swoją pozycję, umacniając się na trzeciej pozycji.
Nadal pierwsze miejsce wśród gmin zajmuje Czernica. Jej przewaga nad kolejną gminą utrzymuje się na prawie nie zmienionym poziomie. Dziś jest to 18,8 pkt. (w roku 2017 było to 18,2 pkt., a w 2016 roku - 18,5 pkt.). Równie dobrą pracę widać w Gminie Kobierzyce. Cieszą postępy naszego gimnazjum, które zdecydowanie zbliżyło się do tej dwójki. Te drobne przetasowania nie mają jednak większego znaczenia. Ostatecznie jedynie absolwenci trzech szkół Powiatu (dwóch z Gminy Czernica i jednego z Gminy Kobierzyce) są w swej masie konkurować z absolwentami gimnazjów pobliskiego Wrocławia. U nas nadal są to pojedyncze osoby. Średnie wyniki poszczególnych gmin:

1. Gmina Czernica (średni wynik) – 346,5 pkt.
(w roku 2017 miejsce 1 – 344,8 pkt., w 2016 miejsce 1 - 332,9 pkt.).
2. Gmina Kobierzyce – 327,7 pkt
(w roku 2017 miejsce 2 – 326,6 pkt., w 2016 miejsce 4 – 300,5 pkt.).
3. Gmina Siechnice – 321,1 pkt.
(w roku 2017 miejsce ¾ - 313,2 pkt., w 2016 miejsce 5 – 299,3 pkt.).
4/5. Gmina Kąty Wrocławskie – 304,2 pkt.
(w roku 2017 miejsce ¾ - 313,2 pkt., w 2016 miejsce 2 – 306,5 pkt.).
4/5. Gmina Jordanów Śląski – 304,2 pkt.
(w roku 2017 miejsce 8 – 260,0 pkt., w 2016 miejsce 8 - 279,7 pkt.).
6. Gmina Długołęka – 303,2 pkt.
(w roku 2017 miejsce 6 – 290,2 pkt., w 2016 miejsce 3 - 301,7 pkt.).
7. Gmina Żórawina – 295,9 pkt.
(w roku 2017 miejsce 7 – 265,4 pkt., w 2016 miejsce 6 - 290,5 pkt.).
8. Gmina Sobótka – 288,1 pkt.
(w roku 2017 miejsce 5 – 301,8 pkt., w 2016 miejsce 7 - 288,3 pkt.).
9. Gmina Mietków – 260,3 pkt.
(w roku 2017 miejsce 9 – 256,3 pkt., w 2016 miejsce 9 - 274,3 pkt.).

TŁO WROCŁAWSKIE
Na koniec, jak każdego roku, proponuję porównanie średniego wyniku z egzaminu gimnazjalnego ucznia naszego gimnazjum ze średnimi wynikami uczniów podobnych szkół we Wrocławiu.
Na 68 wrocławskich szkół z klasami gimnazjalnymi (komunalne, prywatne, kościelne, społeczne, specjalne, itd) nasze gimnazjum ulokowało by się na 36 miejscu (w roku 2017 było to 32 miejsce, a w roku 2016 - 34). Pomimo poprawy średniego wyniku pozycja naszego gimnazjum się nie poprawiła. Oznacza to między innymi, że wśród wrocławskich szkół następuje wyraźne rozróżnienie na szkoły lepsze i szkoły gorsze. We Wrocławskich gimnazjach podobnie jak w naszym powiecie te najlepsze szkoły cały czas idą w górę. Te słabsze opadają w dół. Średniacy się nie liczą.
W tym nowo kształtującym się układzie nasze gimnazjum jest pośrodku. Powoli pnie się w górę, ale jego przyszły sukces (dołączenie do lepszej grupy szkół) nie jest przesądzony, tym bardziej, ze kończy się jego żywot. Jednak ten wieloletni wysiłek nie powinien zostać zaprzepaszczony.
Tym bardziej, że mamy jeszcze sporo do nadrobienia. W tym roku naszym absolwentom do absolwentów najlepszego wrocławskiego gimnazjum (przy Politechnice Wrocławskiej) zabrakło aż 131,1 pkt. (w roku 2017 było to -140,2 pkt). Jest to ponad 40 % punktów, które nasi absolwenci zdobyli.
Ciekawostką w tej informacji jest to, że Zespół Szkół Akademickich przy Politechnice Wrocławskiej, w którego skład wchodzi wspomniane gimnazjum zorganizowała od podstaw w ciągu czterech była vice dyrektor naszego siechnickiego gimnazjum.

WNIOSKI (do dyskusji):
1. Poziom kształcenia w naszym gimnazjum ustabilizował się i powoli pnie się w górę. Świadczą o tym wyniki w kolejnych latach (2015, 2016 i w 2017 roku). Tegoroczne wyniki potwierdzają tę prawidłowość.
2. Wśród gimnazjów funkcjonujących w Powiecie Wrocławskim zaczynamy się zaliczać do tych lepszych. Jednak te gimnazja, które oferują kształcenie na wyższym poziomie nadal wyraźnie od nas odstają.
3. Utrzymuje się dystans między naszym gimnazjum a dobrymi i najlepszymi gimnazjami we Wrocławiu. To porównanie (zwłaszcza z najlepszymi) wygląda tragicznie.
4. Oświata gimnazjalna we Wrocławiu wyraźnie się dzieli na dwie grupy.
Absolwenci czternastu wrocławski gimnazjów (w 2017 roku było ich 13, a w 2016 - 11) osiągnęło średni wynik poniżej 250 punktów (mniej niż 50 % punktów do zdobycia) .
Wśród najlepszych (tych które osiągnęły wynik powyżej 350 pkt. – tj. więcej niż 70 % punktów do zdobycia) znalazło się aż 25 gimnazjów (w 2017 było to 23 w 2016 było to 20 gimnazjów).
5. Poziom kształcenia w naszym gimnazjum nadal, pomimo poprawy, odbiega od oczekiwań mieszkańców.
6. W obowiązującym systemie rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych (duże znaczenie mają punkty egzaminacyjne) nasza młodzież ma bardzo ograniczone możliwości dostania się do dobrych szkół (np. do któregoś z najlepszych liceów – LO III, LO V, LO VII, LO VIII, LO IX, LO XII, LO XIV czy też do najlepszego w tym roku liceum przy Politechnice Wrocławskiej). Sukcesy pojedynczych uczniów nie powinny nam przesłaniać rzeczywistego obrazu.
7. Ze względu na słaby poziom kształcenia w szkole podstawowej w Siechnicach (w tym roku nie było sprawdzianu po szóstek klasie, ale nie ma żadnych przesłanek aby sytuacja uległa zdecydowanej poprawie) gimnazjum ma ograniczone możliwości nadrobienia powstałych wcześniej deficytów.
8. Gmina Siechnice finansuje nasze gimnazjum na wyższym poziomie niż finansuje swoje swoją oświatę (np. gimnazja) Wrocław (dane mogę udostępnić).
9. Potrzeba debaty publicznej nad zaistniałą sytuacją. Tym bardziej, ze gimnazja idą do likwidacji i oświata gminna będzie funkcjonować w oparciu o 8-letnie szkoły podstawowe. Potrzeba porządnie przygotowanego programu naprawczego obejmującego całość edukacji w Siechnicach (przedszkola, szkoły podstawowe) i konsekwencji w jego wdrażaniu. Kosmetyka już nie wystarczy.
10. Skala wdrażanych przez rząd zmian, działania władz naszej gminy (budowa nowej szkoły w Siechnicach) tym bardziej winny nas skłonić do poważnej dyskusji nad przyszłością edukacji naszych dzieci. Pełna odpowiedzialność za stan oświaty w każdej gminie spoczywa na barkach miejscowego Burmistrza i radnych Rady danej Gminy. Od tych osób należy oczekiwać publicznej refleksji nad zaistniała sytuacją. Osób kompetentnych w dziedzinie oświaty w naszym mieście jest sporo i nadal się osiedlają. Może warto aby miejscowe władze skorzystały z ich wiedzy.

G. Roman
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42


Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » sobota, 8 września 2018, 12:36

Mieszkańcy Siechnic!

Zachęcam do wizyty na siechnickim cmentarzu. W ostatnich dniach zakończone zostały dwie poważne inwestycje na siechnickim cmentarzu: budowa sieci chodników oraz renowacja zabytkowej rzeźby - "Madonna z różami".
W bieżącym roku nasza parafia w dużej mierze zakończyła wieloletnie prace przy renowacji i modernizacji siechnickiego cmentarza. W minionych trzech latach m. in. dokonano pełnego remontu kaplicy, wymieniono ubikacje oraz wybudowanych zostało ponad 2 200 m2 chodników (tylko w bieżącym roku ponad 1 200 m2).
Ostatnim akordem było ustawienie krzyża na granicy starego i nowego cmentarza oraz renowacja rzeźby Madonny z Różami. Statua wykonana z piaskowca pochodzi z okresu międzywojennego. Prawdopodobnie została odkuta przez tego samego artystę, który był autorem krucyfiksu znajdującego się w położonej obok kaplicy cmentarnej. Jej renowacja była niezwykle utrudniona, w minionych latach została wielokrotnie pomalowana farbami olejnymi, które mocno wgryzły się w kamień.
Wspaniale odnowiona rzeźba będzie ozdobą naszego cmentarza. Będzie również doskonałym świadectwem naszego szacunku dla zastanego dziedzictwa kulturowego oraz o naszym smaku artystycznym.
Projekt:
budowa sieci chodników oraz renowacja rzeźby sepulkralnej" Madonna z różami". Cmentarz parafialny w Siechnicach.
Autorzy projektu: ks. Stanisław Stelmaszyk oraz Grzegorz Roman.
Wartość projektu: 174 tys. zł (150 tys. zł + 24 tys. złotych).
Finansowanie: Parafia Siechnice - 146 tys. zł, Rada Mieszkańców Siechnic - 28 tys. zł.

Wszystkim, którzy przyczynili się do udowy chodników i odnowy rzeźby - serdecznie Dziękujemy!!!
GRoman
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Re: Siechnice- przyszłość miasta

Postautor: GRoman » sobota, 8 września 2018, 12:41

Co dalej z naszą siechnicką wodą?

Minęło kilka dni od daty niedoszłego spotkania mieszkańców Siechnic z panem Burmistrzem na temat wody. Kolejnego spotkania, które zostało odwołane przez władze gminy (tak mnie poinformowano). Jestem trochę zdziwiony i mocno zaniepokojony faktem, iż sprawa na Fejsie budzi dość letnie uczucia. Moim zdaniem problem wody w Siechnicach to bardzo poważna sprawa. Ciągnie się ona od kilku lat. Naraża mieszkańców na spore koszty (zakup wody butelkowanej budowa prywatnych instalacji uzdatniających) oraz ma wpływ na ich zdrowie.

Wydaje się, że poważne kłopoty, które z nią ma nasza społeczność, poczynając od jej ilości, poprzez jej jakość, aż po cenę, to strategiczne wyzwanie dla miasta.

Przed kilku laty przewidując taki rozwój sytuacji, tj. poważny kryzys z dostawami wody w naszej gminie, zaproponowałem radykalne rozwiązanie. Zgłosiłem panu Burmistrzowi propozycję porozumienia się naszej Gminy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w sprawie dostaw wody i odbioru ścieków. Nasza gmina była wtedy tuż po wygraniu sporu o podatki z MPWiK, w wyniku którego wzrosły dochody o kilka milionów i otrzymaliśmy odszkodowanie; szykowała się do kolejnej sądowej batalii.

W szczegółach, w mojej propozycji wyglądało to tak, w wyniku umowy:

1. MPWiK we Wrocławiu przejmowało w całości ustawowe obowiązki gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków.

2. Cena dostarczanej wody i odbieranych ścieków miała być identyczna jak we Wrocławiu.

3. MPWiK miało również przejąć zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i ściekowej.

4. Władze naszej Gminy miały zlikwidować realizujący przekazywane zadania Zakład Gospodarki Komunalnej, a jego mienie (sieci, oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody, itd.) wnieść aportem do spółki MPWiK.

5. Gmina w wyniku wniesienia do MPWiK majątku gminnego ZGK miała stać się współwłaścicielem wodociągów wrocławskich.

6. Pozostała sporna kwota, o która zamierzały się sądzić z MPWiK władze naszej gminy, miała zostać poddana arbitrażowi.

7. Ustalone w wyniku arbitrażu odszkodowanie należne naszej gminie miało zostać przeznaczone na zakup dodatkowych akcji MPWiK.

W efekcie my mieszańcy mielibyśmy wodę tańszą, lepszą, w daleko większe ilości oraz tańsze ścieki. Z budżetu naszej gminy zniknęły by nakłady na rozbudowę sieci wodociągowych i sanitarnych, te wydatki przejęłoby MPWiK. Posiadane akcje w MPWiK stanowiły by majątek gminy oraz bardzo dobre zabezpieczenie bankowe lub w sprawach spornych z Wrocławiem.

Moja propozycja zgłoszona przed ostatnimi wyborami samorządowymi została jednak kategorycznie odrzucona. Jak zwykle z bardzo niewybrednymi komentarzami i stwierdzeniami.

Przypominam dziś o tej sprawie z dwóch powodów:

1. Ponieważ warto jest przypomnieć, iż były inne propozycje niż te które zostały zrealizowane.

2. Bo może po najbliższych wyborach samorządowych (we Wrocławiu na pewno będą nowe władze) ponownie pojawi się szansa na powrót do zgłoszonej przeze mnie propozycji.

Na dziesiątki lat rozwiązałaby ona problemy wodociągowo-ściekowe naszej społeczności.

Pamiętajmy - woda jest podstawą zdrowia nas i naszych dzieci!

Grzegorz Roman
GRoman
 
Posty: 90
Rejestracja: poniedziałek, 1 czerwca 2015, 13:42

Poprzednia

Wróć do Strona Siechnic

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Popularne w serwisie Siechnice.com.pl